ODDELENIE I. ZÁSADY

Zásada I

Botanická nomenklatúra je nezávislá od zoologickej a bakteriologickej nomenklatúry. Tento Kód platí jednotne pre mená taxonomických skupín považovaných za rastliny bez ohľadu na to, či tieto skupiny boli alebo neboli pôvodne považované za rastliny.

Zásada II

Použitie mien taxonomických skupín sa určuje pomocou nomenklatorických typov.

Zásada III

Pomenovanie taxonomickej skupiny sa zakladá na princípe priority uverejnenia.

Zásada IV

Každá taxonomická skupina v určitom vymedzení, postavení a hierarchickej úrovni, s výnimkou niektorých osobitných prípadov, môže mať iba jedno správne meno, a to najstaršie, ktoré je v súlade s pravidlami.

Zásada V

Vedecké mená taxonomických skupín sa bez ohľadu na ich pôvod považujú za latinské.

Zásada VI

Pravidlá nomenklatúry sú retroaktívne, pokiaľ nie je ich pôsobnosť výslovne vymedzená.


Obsah