Obsah

Několik slov úvodem k slovenskému překladu Kódu
Predhovor k anglickému vydaniu
Kľúč k číslovaniu článkov, poznámok a odporúčaní
Preambula (1-11)
Oddelenie I Zásady (I-IV)
Oddelenie II Pravidlá a odporúčania (Čl. 1-76)
 Kapitola I Hierarchické úrovne taxónov (Čl. 1, 2, 3, 4, 5)
 Kapitola II Mená taxónov (Všeobecné predpisy) (Čl. 6-15)
  Sekcia 1 Definície (Čl. 6)
  Sekcia 2 Typifikácia (Čl. 7, 8, 9, 10)
  Sekcia 3 Priorita (Čl. 11, 12)
  Sekcia 4 Obmedzenie zásady priority (Čl. 13, 14, 15)
 Kapitola III Nomenklatúra taxónov podľa ich hierarchickej úrovne (Čl. 16-28)
  Sekcia 1 Mená taxónov v hierarchických úrovniach vyšších než čeľaď (Čl. 16, 17)
  Sekcia 2 Mená čeľadí a podčeľadí, tribusov a podtribusov (Čl. 18, 19)
  Sekcia 3 Mená rodov a taxónov podradených rodu (Čl. 20, 21, 22)
  Sekcia 4 Mená druhov (Čl. 23)
  Sekcia 5 Mená taxónov v hierarchických úrovniach nižších než druh (vnútrodruhové taxóny) (Čl. 24, 25, 26, 27)
  Sekcia 6 Mená pestovaných rastlín (Čl. 28)
 Kapitola IV Účinné a platné uverejnenie (Čl. 29-50)
  Sekcia 1 Podmienky a dátumy účinného uverejnenia (Čl. 29, 30, 31)
  Sekcia 2 Podmienky a dátumy platného uverejnenia mien (Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)
  Sekcia 3 Citácie mien autorov (Čl. 46, 47, 48, 49, 50)
  Sekcia 4 Všeobecné odporúčania týkajúce sa citovania (Odp. 50A-F)
 Kapitola V Zamietnutie mien (Čl. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58)
 Kapitola VI Mená húb s pleomorfickým životným cyklom (Čl. 59)
 Kapitola VII Pravopis (ortografia) mien a epitet a gramatický rod rodových mien (Čl. 60, 61, 62)
  Sekcia 1 Pravopis (ortografia) mien a epitet (Čl. 60, 61)
  Sekcia 2 Gramatický rod rodových mien (Čl. 62)
Oddelenie III Ustanovenia týkajúce sa zmien Kódu
Dodatok I Mená hybridov (Čl. H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12)
Zoznam zostávajúcich dodatkov