ODDELENIE III.

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZMIEN KÓDU

 

Odd.III.1. Zmena Kódu. Kód sa môže zmeniť len na základe rokovania plenárnej schôdze Medzinárodného botanického kongresu, a to na podklade rezolúcie navrhnutej Nomenklatorickou sekciou kongresu1 .

Odd.III.2. Nomenklatorické komisie. Stále nomenklatorické komisie sa zriaďujú pod patronátom Medzinárodnej asociácie pre rastlinnú taxonómiu [International Association for Plant Taxonomy]. Členovia týchto komisií sú volení Medzinárodným botanickým kongresom. Komisie majú právo kooptovať ďalších členov a zakladať subkomisie; potrební predstavitelia sú volení.

(1) Hlavná nomenklatorická komisia [General Committee] je zložená z tajomníkov ostatných komisií, hlavného spravodajcu [rapporteur-général], predsedu a tajomníka Medzinárodnej asociácie pre rastlinnú taxonómiu a najmenej piatich členov menovaných Nomenklatorickou sekciou. Hlavný spravodajca je poverený predložiť nomenklatorické návrhy Medzinárodnému botanickému kongresu.

(2) Komisia pre semenné rastliny [Committee for Spermatophyta].

(3) Komisia pre papraďorasty [Committee for Pteridophyta].

(4) Komisia pre machorasty [Committee for Bryophyta].

(5) Komisia pre huby [Committee for Fungi].

(6) Komisia pre riasy [Committee for Algae].

(7) Komisia pre fosílne rastliny [Committee for Fossil Plants].

(8) Edičná komisia [Editorial Committee] poverená prípravou a uverejnením Kódu v súlade s rozhodnutiami prijatými Medzinárodným botanickým kongresom. Predsedom komisie je hlavný spravodajca predchádzajúceho kongresu, ktorý je poverený všeobecnými povinnosťami súvisiacimi s prípravou Kódu na vydanie.

Odd.III.3. Kancelária pre nomenklatúru [Bureau of Nomenclature] Medzinárodného botanického kongresu. Vedenie kancelárie tvoria: (1) predseda Nomenklatorickej sekcie, zvolený organizačným výborom príslušného Medzinárodného botanického kongresu; (2) zapisovateľ, menovaný tým istým organizačným výborom; (3) hlavný spravodajca, zvolený predošlým kongresom; (4) zástupca hlavného spravodajcu [vice-rapporteur], zvolený organizačnou komisiou na návrh hlavného spravodajcu.

Odd.III.4. Hlasovanie o nomenklatorických návrhoch prebieha v dvoch fázach: (a) predbežné konzultatívne hlasovanie poštou, ktoré slúži ako vodidlo, a (b) konečné a záväzné hlasovanie v Nomenklatorickej sekcii Medzinárodného botanického kongresu.

Hlasovacie právo:

(a) Predbežné hlasovanie poštou:

    1. Členovia Medzinárodnej asociácie pre rastlinnú taxonómiu.
    2. Autori návrhov.
    3. Členovia nomenklatorických komisií.

Poznámka 1. Kumulácia a prenos osobných hlasov nie sú prípustné.


(b) Konečné hlasovanie na zasadaní Nomenklatorickej sekcie:

    1. Všetci oficiálne zaregistrovaní členovia sekcie. Kumulácia alebo prenos osobných hlasov nie sú prípustné.
    2. Oficiálni delegáti alebo zastupujúci delegáti inštitúcií uvedených na zozname zostavenom Kanceláriou pre nomenklatúru Medzinárodného botanického kongresu a predloženom Hlavnej nomenklatorickej komisii na konečné schválenie. Takéto inštitúcie majú 1-7 hlasov podľa toho, ako je uvedené na zozname. Žiadna inštitúcia, a to ani v širokom zmysle slova, nemá nárok na viac ako 7 hlasov. Prenos inštitucionálnych hlasov na určitých zastupujúcich delegátov je povolený, ale jednotlivá osoba nesmie mať viac než 15 hlasov vrátane osobného hlasu. Inštitucionálne hlasy s inštrukciami týkajúcimi sa počtu hlasov pre jednotlivé návrhy sa môžu deponovať v Kancelárii pre nomenklatúru.

Obsah