ODDELENIE II. PRAVIDLÁ A ODPORÚČANIA

KAPITOLA III. NOMENKLATÚRA TAXÓNOV PODĽA ICH HIERARCHICKEJ ÚROVNE

SEKCIA 2. MENÁ ČEĽADÍ A PODČEĽADÍ, TRIBUSOV

A PODTRIBUSOV

 

Článok 19

19.1. Meno podčeľade je prídavné meno v množnom čísle použité ako podstatné meno; tvorí sa tým istým spôsobom ako meno čeľade (Čl. 18.1), ale použitím koncovky -oideae namiesto koncovky -aceae.

19.2. Mená zamýšľané ako mená podčeľadí, ale uverejnené s označením hierarchickej úrovne termínom „podrad“ (subordo) namiesto termínu „podčeľaď“ sa považujú za mená, ktoré boli uverejnené ako mená podčeľadí (pozri tiež Čl. 18.2).

19.3. Meno tribusu sa tvorí podobným spôsobom, ale s koncovkou -eae a meno podtribusu podobne s koncovkou -inae (ale nie -virinae).

19.4. Meno akéhokoľvek taxónu podradeného čeľadi zahŕňajúceho typ prijatého oprávneného mena čeľade, ku ktorej sa taxón priraďuje, musí byť založené na rodovom mene zodpovedajúcom tomuto typu (pozri ale Čl. 19.7).

Príklad 1. Typom mena čeľade Rosaceae Adans. je Rosa L., a teda podčeľaď a tribus, ktoré zahŕňajú rod Rosa, sa nazývajú Rosoideae Endl. a Roseae DC.

Príklad 2. Typom mena čeľade Poaceae Barnhart (nom. alt., Gramineae Adans. – pozri Čl. 18.5) je Poa L., a teda podčeľaď a tribus, ktoré zahŕňajú rod Poa, sa nazývajú Pooideae Asch. a Poëae R. Br.

 

Poznámka 1. Toto ustanovenie platí len pre mená tých podradených taxónov, ktoré zahŕňajú typ prijatého mena čeľade (pozri ale Odp. 19A.2).


 

Príklad 3. Podčeľaď zahŕňajúca typ mena čeľade Ericaceae Juss. (Erica L.) sa musí bez ohľadu na prioritu nazývať Ericoideae Endl. a tribus zahŕňajúci tento typ sa nazýva Ericeae D. Don. Avšak správne meno tribusu, ktorý zahŕňa tak rod Rhododendron L., typ mena podčeľade Rhododendroideae Endl., ako aj rod Rhodora L., je Rhodoreae D. Don (1834), a nie Rhododendreae Brongn. (1843).

Príklad 4. Podčeľaď čeľade Asteraceae Martinov (nom. alt., Compositae Adans.) zahŕňajúca rod Aster L., ktorý je typom mena čeľade, sa musí bez ohľadu na prioritu nazývať Asteroideae Asch., tribus a podtribus zahŕňajúce rod Aster sa musia nazývať Astereae Cass. a Asterinae Less. Avšak správne meno tribusu, ktorý zahŕňa tak rod Cichorium L., typ mena podčeľade Cichorioideae W. D. J. Koch (1837), ako aj rod Lactuca L., je Lactuceae Cass. (1815), a nie Cichorieae D. Don (1829), kým meno podtribusu, ktorý zahŕňa tak Cichorium, ako aj Hyoseris L., je Hyoseridinae Less. (1832), a nie Cichoriinae Sch. Bip. (1841) (pokiaľ sa čeľaď Cichoriaceae Juss. nepovažuje za odlišnú od čeľade Compositae).

 

19.5. Meno taxónu podradeného čeľadi založené na neoprávnenom rodovom mene, ktoré nie je základom konzervovaného mena čeľade, je neoprávnené. Napriek Čl. 32.1(b) je takéto meno platne uverejnené, ak spĺňa ostatné požiadavky na platné uverejnenie.

 

Príklad 5. Meno Caryophylloideae Arn. (1832) založené na mene Caryophyllaceae Juss., nom. cons. je oprávnené napriek tomu, že je jednoznačne založené na neoprávnenom mene Caryophyllus Mill. non L.

 

19.6. Ak bolo meno taxónu priraďovaného k jednej z vyššie uvedených hierarchických úrovní uverejnené s nevhodnou latinskou koncovkou, ako -eae pre podčeľaď alebo -oideae pre tribus, koncovka sa musí zmeniť tak, aby zodpovedala pravidlu, bez zmeny citácie autora alebo dátumu uverejnenia (pozri Čl. 32.5). Avšak ak sú takéto mená uverejnené s nelatinskou koncovkou, nie sú platne uverejnené.

 

Príklad 6. Meno „Climacieae“ (Grout, Moss Fl. N. Amer. 3: 4. 1928) uverejnené ako meno podčeľade sa má zmeniť na Climacioideae Grout (1928).

Príklad 7. Avšak meno Melantheen (Kittel in Richard, Nouv. Elém. Bot., ed. 3, Germ. Transl.: 727. 1840) uverejnené ako meno tribusu sa nemá prijať ako „Melanthieae Kitt.“, lebo má nemeckú, a nie latinskú koncovku. Meno Melanthieae uviedol do platnosti neskôr Grisebach (Spic. Fl. Rumel. 2: 377. 1846).

 

19.7. Keď sú Papilionaceae zahrnuté do čeľade Leguminosae (nom. alt., Fabaceae; pozri Čl. 18.5) ako podčeľaď, potom je možné použiť meno Papilionoideae ako alternatívu ku Faboideae.

Odporúčanie 19A

19A.1. Ak je čeľaď preradená do hierarchickej úrovne podradenej čeľadi alebo ak dôjde k opačnej zmene a nie je dostupné žiadne oprávnené meno v novej úrovni, potom by sa malo meno ponechať, zmení sa iba koncovka (-aceae, -oideae, -eae, -inae).

 

Príklad 1. Keď bol podtribus Drypetinae Griseb. (1859) (Euphorbiaceae) povýšený na úroveň tribusu, bol nazvaný Drypeteae Hurus. (1954); keď bol podtribus Antidesmatinae Müll. Arg. (1865) (Euphorbiaceae) povýšený na úroveň podčeľade, bol nazvaný Antidesmatoideae Hurus. (1954).

 

19A.2. Keď je taxón podradený čeľadi preradený do inej takejto hierarchickej úrovne a nie je dostupné žiadne oprávnené meno v novej úrovni, jeho meno by malo byť založené na tom istom rodovom mene ako meno v pôvodnej hierarchickej úrovni.

 

Príklad 2. Tri tribusy čeľade Ericaceae, z ktorých ani jeden nezahŕňa typ mena tejto čeľade (Erica L.), sú Pyroleae D. Don, Monotropeae D. Don a Vaccinieae D. Don. Mladšie mená Pyroloideae A. Gray, Monotropoideae A. Gray a Vaccinioideae Endl. sú založené na tých istých rodových menách.

 

<-- späť

ďalej -->