logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Al1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade

Asociácia: Juncetum trifidi, zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Druhovo chudobná alpínska lúka s trsmi sitiny trojzárezovej (Juncus trifidus)
Nízke Tatry, Bôr (1880 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.8.1998
Asociácia: Juncetum trifidi, zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínska lúka v jarnom aspekte s kvitnúcim zvončekom alpínskym (Campanula alpina)
Nizke Tatry, Králička (1800m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, jún 2003
Zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Druhovo chudobné acidofilné spoločenstvo krátkosteblovej alpínskej lúky s hôľničkou dvojradovou (Oreochloa disticha), zvončekom alpínskym (Campanula alpina) a starčekom abrotanolistým (Senecio abrotanifolius)
Vysoké Tatry, Predné Kopské sedlo, (1778 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínské spoločenstvo s ostricou vždyzelenou (Carex sempervirens), sitinou trojzárezovou (Juncus trifidus), všivcom praslenatým (Pedicularis verticillata), kamzičníkom chlpatým (Doronicum stiriacum), čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus) a hadovníkom živorodým (Bistorta vivipara)
Vysoké Tatry, Litvorova dolina, (cca 1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Asociácia: Seslerietum distichae, zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínske až subniválne spoločenstvo osídľuje extrémne stanovištia na teráskach pod sedlom s hôľničkou dvojradovou (Oreochloa disticha), kostravou pestrou (Festuca versicolor), pakrálikom alpínskym (Leucanthemopsis alpina) a chlpaňou gaštanovou (Luzula alpinopilosa)
Vysoké Tatry, Poľský hrebeň, nad Zamrznutým plesom, (2180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Asociácia: Silenetum acaulis, zväz: Festucion versicoloris, trieda: Carici rupestris-Kobresietea bellardii
Vzácne subniválne spoločenstvo na mylonitovej zóne tvorené druhmi vankúšovitého vzrastu, ako silenka bezbyľová (Sielne acaulis) a machmi. Mozaiku druhov dopĺňajú všivec praslenatý (Pedicularis verticillata), palina skalná (Artemisia eriantha), ostrica sadzová (Carex fuliginosa), piesočnica brvitá (Arenaria tenella), lomikameň pižmový (Saxifraga moschata). Väčšie zastúpenie kostravy pestrej (Festuca versicolor) svedčí o prechode k spoločenstvu Agrosti alpinae-Festucetum versicoloris
Vysoké Tatry, sedlo Poľský hrebeň (2200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Asociácia: Silenetum acaulis, zväz: Festucion versicoloris, trieda: Carici rupestris-Kobresietea bellardii
Mylonitové zóny vysokohorských sediel sa vyznačujú druhovo pestrejšími porastmi a výskytom vápnomilných druhov, ako silenka bezbyľová (Sielne acaulis), kuklička plazivá (Novosieversia reptans), lomikameň pižmový (Saxifraga moschata), iskerník alpínsky (Ranunculus alpestris), alebo tiež endemit lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae)
Vysoké Tatry, sedlo Poľský hrebeň (2200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Asociácia: Juncetum trifidi, zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínska lúka s dominantnou sitinou trojzárezovou (Juncus trifidus) vytvárajúcou hradzavohnedé trsy
Nízke Tatry, Králička, (1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2009
Zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínsky porast s kostravou nízkou (Festuca supina), kostravou pestrou (Festuca versicolor), kôprovníčkom bezobalovým (Ligusticum mutellina) a starčekom abrotanolistým (Senecio abrotanifolius)
Nízke Tatry, Králička, (1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007