logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Asociácia: Carici pilosae-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Kvetnatá bučina s ostricou chlpatou (Carex pilosa)
Tribeč, Zoborské vrchy, (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.4.2005
Zväz: Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Svahová bučina s lipkavcom marinkovým (Galium odoratum) a bažankou trvácou (Mercurialis perennis)
Malá Fatra, Belá, Belianská dolina-Prípor, (1111 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 23.7.2007
Asociácia: Festuco drymejae-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Kvetnatá bučina s dominanciou kostravou horskou (Festuca drymeja)
Slovenské Rudohorie, Stolické vrchy, Cinobaňa, (700 m n.m.)
Foto: František Máliš, 16.8.2006
Asociácia: Festuco drymejae-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Bučina s ojedinelým výskytom jedle a dominaciou kostravy horskej (Festuca drymeja) v bylinnom poschodí
Slovenské Rudohorie, Veporské vrchy, Ipeľský potok, (780 m n.m.)
Foto: František Máliš, 13.7.2005
Asociácia: Carici pilosae-Fagetum, zväz: Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Bučina na andezitovej kamenistej pôde
Javorie, Zvolen, Zadné Oprchlé, (450 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6.8.2004
Asociácia: Dentario enneaphylli-Fagetum, zväz: Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Jarný aspekt bučiny s nápadnou zubačkou deväťlistou (Dentaria enneaphyllos)
Veľká Fatra, NPR Šíp, (890 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 30.4.2005
Asociácia: Dentario enneaphylli-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Jarný aspekt bučiny so zubačkou deväťlistou (Dentaria eneaphyllos), chochlačkou dutou (Corydalis cava), prvosienkou vyššou (Primula elatior) a veterníkom žltuškolistým (Isopyrum thalictroides)
Strážovské vrchy, NPR Strážov, (970 m n.m.)
Foto: Jana Smatanová, 16.5.2005
Zväz: Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Jarný aspekt kvetnatej bučiny so zubačkou žliazkatou (Dentaria glandulosa)
Ostrôžky, Píla, Halačov vŕšok, (596 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 14.4.2008
Zväz: Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Kvetnatá bučina na jar so zubačkou žliazkatou (Dentaria glandulosa)
Ostrôžky, Píla, Halačov vŕšok, (596 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 14.4.2008
Zväz: Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Riedky podrast v malokarpatskej bučine s prímesou javora horského (Acer pseudoplatanus)
Malé Karpaty, Pezinská Baba, Korenaté, (500 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič , 23.5.2009
Asociácia: Melico-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Podhorská bučina s medničkou jednokvetou (Melica uniflora) na vápnitom pieskovci
Biele Karpaty, Drevištia, SZ svah pod hrebeňom pri kóte Boháčovec , (440 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 20.6.2005
Asociácia: Dentario bulbiferae-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Nudálna bučina pralesovitého charakteru na andezite so zubačkou cibuľkonosnou (Dentaria bulbifera), lipkavcom marinkovým (Galium odoratum) a chlpaňou hájnou (Luzula luzuloides)
Poľana, Hrochoť, pod Kruhmi v hornej časti južných svahov Hrochotskej doliny, (845 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 28.8.2008
Asociácia: Carici pilosae-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Podhorská bučina na vulkanitoch s ostricou chlpatou (Carex pilosa) a zubačkou cibuľkonosnou (Dentaria bulbifera) v jarnom aspekte
Javorie, Zvolen, SV svah Stráží, (380 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 23.4.2007
Asociácia: Dentario enneaphylli-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Horská jedľová bučina na karbonátoch so smrekom, v podraste s papraďou samčou (Dryopteris filix-mas), pakostom smradľavým (Geranium robertianum), lipkavcom marinkovým (Galium odoratum), srnovníkom purpurovým (Prenanthes purpurea)
Muránska planina, východný svah Malej Stožky, (975 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 18.8.2009
Asociácia: Dentario enneaphylli-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Horská jedľová bučina na žule s javorom horským a smrekom, skorý jarný aspekt so zubačkou deväťlistou (Dentaria enneaphyllos)
Veporské vrchy, Dobroč, NPR Dobročský prales, (950 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 22.4.2009
Asociácia: Dentario glandulosae-Fagetum, zväz: Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Kvetnatá bučina v podraste s východokarpatskými druhmi iskerníkom karpatským (Ranunculus carpaticus), kostihojom srdcovitým (Symphytum cordatum) a ďalšími druhmi bažankou trvácou (Mercurialis perennis), zádušníkom chlpatým (Glechoma hirsuta), lipkavcom marinkovým (Galium odoratum), snežienkou jarnou (Galanthus nivalis), veternicou hájnou (Anemone nemorosa), lykovcom jedovatým (Daphne mezereum)
Bukovské vrchy, Stinská (960 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.5.2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007