Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 33, č. 2 (2011)

 
str.
Prehliadaný lišajník Ramalina intermedia na Slovensku (An overlooked lichen Ramalina intermedia in Slovakia)
Pišút, I.
137–139
Erechtites hieraciifolia na jihu středního Slovenska (Erechtites hieraciifolia in southern part of central Slovakia )
Krahulec, F. & Hadinec, J.
141–144
Floristické poznámky k novoobjavenému slanisku Balát vo Veľkom Kýri [Floristic remarks to recently discovered saline habitat of Balát in Veľký Kýr (SW Slovakia)]
Fehér, A. & Fehér Pindešová, I.
145–151
Stará hora pri Hlohovci – zaujímavá lokalita xerotermnej flóry (Stará hora near Hlohovec – an interesting locality of the xerotermic flora)
Košťál, J.
153–159
Zaujímavé nálezy ruderálnych, segetálnych a zavlečených cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska (Interesting findings of ruderal, weed and alien vascular plants in central Slovakia)
Slezák, M., Hrivnák, R., Letz, D. R., Blanár, D., Turis, P. & Turisová, I.
161–172
Výnimočné zložky rašelinnej vegetácie v Oravskej kotline (Exceptional components of peat-bog vegetation in Oravská kotlina basin)
Bernátová, D. & Migra, V.
173–178
Fytocenologická charakteristika lesnej vegetácie Žalostinskej vrchoviny a Zámčiska (Phytocoenological characteristic of the forest vegetation of the Žalostinská vrchovina hilly land and Zámčisko hill)
Kollár, J., Šimonovič, V., † Kubíček, F., Kanka, R. & Balkovič, J.
179–197
O pôvodnosti smrečín Poľany (On naturality of Picea stands on the Poľana)
Kučera, P.
199–219
Fytocenologické postrehy z Jelšavského krasu (Phytocoenological remarks from the Jelšavský kras Karst)
Kliment, J.
221–234
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
237–245
Ad Niekoľko zaujímavostí z histórie ..., Bull. Slov. Bot. Spoločn. 33, 1: 93–102, 2011
Kliment, J.
246–247
Oprava údajov v bibliografii, Bulletin SBS 33/1, 2011, s. 120–128
Hrabovec, I.
248
Zo života Spoločnosti
Hindák, F.: Návšteva nestora ukrajinskej botaniky na Slovensku
249–250
Životné jubileá
Kormuťák, A.: Doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc. – 60-ročný
251–252
Nekrológy a spomienky
Uhlířová, J.: Pocta Jindřichovi Krejčovi
253–254
Recenzie
140: Fehér, A.: Košťál, J. Prírodné krásy Slovenska – Kvetena. Bratislava : Vydavateľstvo Dajama, 2010. 128 s. ISBN 978-80-89226-93-1.
152: Hindáková, A.: Houk, V., Klee, R. & Tanaka, H. Atlas of freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions. Part III. Stephanodiscaceae A: Cyclotella, Tertiarius, Discostella. In Poulíčková, A. (ed.). Fottea. [2010]
198: Križová, E.: Fanta, J., Siepel, H. (eds). Inland drift sand landscapes. Zeist (The Netherlands) : KNNV Publishing, 2010. 384 p. ISBN 978-90-5011-350-2.
220: Hindák, F.: Yamagishi, T. Plankton algae of Southwest Asia. Dehra Dun (India) : Bishen Singh Mahedra Pal Singh, 2010. 249 p. ISBN 978-81-211-0766-2. Cena 63,– €.
236: Hindák, F.: Poulíčková, A. Základy ekologie sinic a řas. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. 90 strán + 6 farebných tabúľ. ISBN 978-80-244-2751-5. Cena 121,– Kč.
140, 152, 198, 220, 236
Pokyny pre autorov
255–256
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -