Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Supplementy

 • Kochjarová, J. (ed.), 2020: Flóra okolia Ružomberka. Zborník výsledkov 9. Floristického kurzu SBS a ČBS v Ružomberku 5. – 11. 7. 2015. Bulletin Slov. Bot. Spoločn. 42, Suppl. 1, 185 strán.

 • Dudáš, M. & Gojdičová, E. (eds), 2020: Flóra okolia Bardejova Zborník výsledkov 10. Floristického kurzu SBS a ČBS v Bardejove 1. – 7. 7. 2018. Bulletin Slov. Bot. Spoločn. 42, Suppl. 2, 124 strán.

 • Bačkor M., Valachovič M. (eds), 2016: Zborník z 10. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV.
  Zborník prednášok a posterov prezentovaných na 10. zjazde SBS, ktorý sa konal 9. - 11. 9. 2014 v Košiciach. Bulletin Slov. Bot. Spoločn. 38, Suppl. 1, 174 strán.

 • Mártonfi P. (ed.), 2014: Flóra okolia Trebišova.
  Zborník výsledkov 48. Floristického kurzu SBS a ČBS v Trebišove, 5.-11. 7. 2009. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 36, Supplement 1: 1-80.

 • Benčaťová B., Benčať T. (eds), 2010: Flóra a vegetácia Oravy.
  Zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV 15.-18. September 2009 Námestovo – Slanická Osada. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32, Supplement 2: 1-258.

 • Kochjarová J. (ed.), 2010: Flóra okolia Tornale.
  Zborník výsledkov 45. Floristického kurzu SBS a ČBS v Tornali, 2.-8. 7. 2006. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32, Supplement 1: 1-79.

 • Škodová I. (ed.), 2007: Flóra a vegetácia Bielych Karpát.
  Bulletin Slov. Bot. Spoločn. 29, Suppl. 1 (15). - Zborník výsledkov z projektu MVTS 2000-2001 - Diverzita xerotermnej vegetácie pozdĺž panónsko-karpatskej fytogeografickej hranice a z diplomových prác riešených na území Bielych Karpát. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29, Supplement 1 (15): 1-175.

 • Kolbek J., Valachovič M. (eds), 2006: Xerotermní vegetace středoevropského prostoru. Změny ve vegetaci. Referáty z 3. česko-slovenského geobotanického semináře, Skalice u Litoměřic, České středohoří, 13.-17. 6. 2005.
  Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Supplement 2 (14): 1-152.

 • Mertanová S., Smatanová J. (eds), 2006: Floristický kurz Pruské 2003.
  Zborník výsledkov 45. Floristického kurzu SBS a ČBS Pruské, 29. 6.-5. 7. 2003.
  Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Supplement 1 (12): 1-117.

 • Janišová M., Ujházy K., Uhliarová E., Rajtarová N. (eds.), 2004: Cievnaté rastlny nelesných spoločenstiev CHKO a BR Poľana
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., Supplement 13

 • Hrivnák R. (ed.), 2004: Zborník z 8. zjazdu SBS v Piesočnej pri Moravskom Svätom Jáne (jún 2004)
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., Supplement 10

 • Kolbek J., Valachovič M. (eds.), 2004: Vegetační výzkum a mapování regionů. Hranice v geobotanice (referáty z 1. a 2. česko-slovenského geobotanického seminára, Křivoklát - jún 2000, Malá Fatra - jún 2002)
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., Supplement 11

 • Mráz P., Mrázová V. (eds), 2003: 39. floristický kurz Slovenskej botanickej spoločnosti a Českej botanickej spoločnosti v Gelnici (2002)
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 9.

 • Weber H.E., Moravec J., Theurillat J.-P., 2002: Mezinárodní kód fytocenologické nomenklatury. 3. vyd.
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., Supplement 8

 • Vozárová M., Sutorý K., 2001: Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., Supplement 7

 • Greuter W. et al., eds. [translated by Marhold, K.], 2000: Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (Saint Louis Code) [International code of botanical nomenclature (Saint Louis Code)]
  Zprávy Čes. Bot. Společn., Příloha 2000/1; Bull. Slov. Bot. Spoločn. Suplement 6

 • Kliment J., 1999: Komentovaný prehľad vyšších rastlín flóry Slovenska, uvádzaných v literatúre ako endemické taxóny I., II.
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., Supplement 4

 • Pokluda L., 1999: Bryoflóra Nízkých Tater
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 5.
  Predaj: dr. P. Turis, NAPANT

 • Leskovjanská A. (ed.), 1999: Zborník referátov zo 7. zjazdu SBS pri SAV, Hrabušice 21.-25. júna 1999 (vyd. Správa NP Slovenský raj Spišská Nová Ves a SBS)

 • Jurkovičová V., Marhold K., Matisová V.,Šípošová H., 1998: Kto je kto v botanike na Slovensku
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., 20, Príloha 1998/1

 • Benčaťová B., Ujházy K. (eds.), 1998: Floristický kurz Zvolen 1997 (vyd. TU Zvolen)

 • Hrabovec I., 1996: Slovenská botanická spoločnosť včera a dnes
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suplement 3

 • Uhlířová J., Valachovič M., 1996: Doc. Dr. Pavel Sillinger (1905-1938)
  Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suplement 2

 • Eliáš P., 1996: Floristický kurz SBS pre mládež, odborné texty (vyd. SBS)

 • Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (Tokijský kód)
  Zprávy ČBS Ročník 30. Příloha 1995/2

 • Diverzita rastlinstva Slovenska - zborník referátov zo 6. zjazdu SBS pri SAV, Blatnica 6.-10. júna 1994 (vyd. SBS)

 
Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -