Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Úvodné informácie

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti (ISSN 1337-7043) je členský recenzovaný časopis vychádzajúci dvakrát ročne. Nečlenovia SBS si hradia náklady na publikáciu sami: poplatok za jednu stranu je 5 €. K určitému ročníku môžu vyjsť v priebehu roka aj 1 až 2 Supplementy venované špeciálnym témam.

 Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti uverejňuje:

  • 1. Správy zo života Slovenskej botanickej spoločnosti, životné jubileá a nekrológy členov, recenzie publikácií z botanických disciplín.

  • 2. Pôvodné práce z floristiky, taxonómie, fytocenológie, fytogeografie, ekológie a ekofyziológie rastlín týkajúce sa najmä územia Slovenska a prehľadné odborné články s rozsahom do 10 (15) strán.

  • Rukopisy pred publikovaním prechádzajú recenzným konaním. Každý príspevok recenzujú odborníci z danej oblasti na návrh členov redakčnej rady. Redakčná rada si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o publikovaní práce, príp. prácu zamietnuť na základe odborných posudkov recenzentov. Recenzné konanie je anonymné.

 Vydáva

        Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
        Dúbravská cesta 9
        845 23 Bratislava
        web: http://sbs.sav.sk/


 Redakčná rada

Predseda RNDr. Milan Valachovič, CSc. Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Výkonná a technická redaktorka Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Členovia redakčnej rady RNDr. Kornélia Goliašová, CSc. Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie taxonómie vyšších rastlín
Mgr. Anna Guttová, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie nižších rastlín
RNDr. Alica Hindáková, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie nižších rastlín
RNDr. Ján Kliment, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Botanická záhrada, pracovisko Blatnica
RNDr. Judita Kochjarová, CSc. Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Katedra fytológie
Mgr. Michal Martinka, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
RNDr. Jozef Šibík, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie geobotaniky

 Predaj časopisu

Jednotlivé čísla časopisu Bulletin SBS ako aj Supplementy Bulletinu SBS si možno do vypredania zásob objednať alebo priamo zakúpiť na sekretariáte SBS:

     Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
     Dúbravská cesta 9
     845 23 Bratislava

     tel.: 02/594 26 164
     fax: 02/547 71 948
     e-mail: pavol.mereda(at)savba.sk

Aktualizovaný cenník si môžete stiahnuť v PDF formáte: Cenník

Poznámka: K cene sa pripočítava poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty, š.p.
Pre študentov, ktorí nie sú členmi SBS platí cena ako pre členov.
 
Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -