Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Pokyny pre autorov

 • Autori majú nárok na uverejnenie nanajvýš dvoch odborných príspevkov v jednom ročníku. Vzhľadom na limitovaný rozsah Bulletinu SBS si redakcia vyhradzuje právo prijať od autorov iba jeden odborný rukopis do ročníka.

 • Rozsah zalámaného a vysádzaného príspevku je nanajvýš 10 (15) strán; výnimky povoľuje redakčná rada iba v odôvodnených prípadoch. Za uverejnenie dlhších príspevkov môžu byť vyžiadané poplatky.

 • V prípade publikovania fytocenologických zápisov v článku (samostatný recenzovaný príspevok, rubrika a pod.) je potrebné po akceptovaní príspevku spolu s aktuálnou verziou zaslať aj súbor zápisov v Turboveg databáze ako “back up file”, ktorý sa musí zhodovať s informáciami, ktoré sú uvádzané v rukopise. Program Turboveg je všeobecne používaný a akceptovaný program na správu, uchovávanie, editáciu a ďalšie spracovanie fytocenologických zápisov v celosvetovom meradle a v súčasnej dobe digitalizácie dát a elektronického spracovania veľkých súborov je nevyhnutné prispôsobiť sa tomuto trendu. Inštalácia ako aj používanie programu na nekomerčné účely a pre vzdelávacie inštitúcie je bezplatná. Akékoľvek otázky ohľadom elektronického zaslania dát, práce s databázou či inštaláciou programu píšte na RNDr. Jozefa Šibíka, PhD.. Inštalačný súbor je prístupný na.

 • Rukopisy sa prijímajú priebežne elektronickou poštou. Príspevky zasielajte na adresu výkonnej a technickej redaktorky:
  Mgr. Eva Zahradníková

  Príspevky do rubriky Zaujímavejšie floristické nálezy posielajte na adresu:
  Ing. Pavol Eliáš, PhD.

  Príspevky do rubriky Zaujímavejšie fytocenologické zápisy posielajte na adresu:
  RNDr. Jozef Šibík, PhD. upravené podľa vzoru *.docx a *.pdf.
 Úprava rukopisu

 • V rukopise používať výhradne typ písma Times New Roman, zarovnanie textu je vľavo. Rozčlenenie textu na odstavce vrátane medzititulkov musí byť dobre rozpoznateľné, každý odstavec začína na novom riadku. Na odsadenie odstavcov nepoužívať medzery ani tabulátor. Autor vyznačí v rukopise návrh použitia rezov písma – okrem základného rezu možno použiť vyznačenie kurzívou a tučne. Vedecké mená taxónov – do úrovne rodu – a syntaxónov sa píšu v bežnom texte i nadpisoch kurzívou. Príspevky sú prijímané vo formáte súboru *.doc/ *.docx/*.rtf/*.odt.
 • Členenie textu odborných príspevkov:
 • názov príspevku slovensky/česky,
  názov príspevku anglicky,
  meno a priezvisko autora/-ov,
  adresa pracoviska a mejl autora/-ov,
  abstrakt (anglicky), keywords (anglicky),
  text príspevku (v slovenčine, prípadne češtine) členený na časti: (1) Úvod, (2) Metodika, (3) Výsledky a diskusia, (4) Poďakovanie, (5) Literatúra.
 • Pri prácach floristických, fytocenologických a ekologických musí byť nomenklatúra zjednotená podľa uvedeného prameňa, vtedy vedecké mená taxónov sú bez autorských skratiek. Treba uvádzať miesto uloženia dokladového materiálu (herbár, konzervovaný materiál, kultúry, fotoarchív a pod.). Taxóny vo floristických súpisoch musia byť uvedené v abecednom poradí, opakujúce sa rodové mená sa skracujú (napr. Poa annua, P. trivialis atď.).
 • Tabuľky a obrázky s opismi treba priložiť v osobitných súboroch. Obrázky by mali byť vo formáte *.jpg/*.tiff/*.bmp a v dostatočnej kvalite. Ich zaradenie treba vyznačiť v rukopise; veľkosti prispôsobiť formátu A5. Do formátu A5 je možné vložiť max. jeden obrázok s rozmerom 11,5 × 8 cm, resp. dva obrázky vedľa seba s rozmermi 5,5 × 6 cm. V upravenom obrázku je potrebné použiť typ písma Times New Roman, v stupni najviac 8 pt.
 • Maximálny počet strán odborného textu bez príloh pri dodržaní uvedeného formátovania je 16 strán (cca 480 riadkov), spolu s prílohami nesmie prekročiť počet 20 strán!

 • Odporučený maximálny rozsah strán pre ostatné príspevky (pri zachovaní formátovania uvedeného v pokynoch pre prípravu rukopisu):
      jubileá a spomienkové príspevky – 3 strany,
      správy o činnosti spoločnosti – 5 strán,
      správy z konferencií – 3 strany,
      floristické nálezy – 2 strany,
      recenzie – 2 strany.

hore ^

 Citovanie

Citácie v texte:

 • Zahradníková (1984), (Šibík 2003), (Guttová & Lackovičová 2010), (Májovský et al. 1987), (Vicherek 1973; Dostál 1991; Holub & Grulich 1999), … podľa Zahradníkovej (1984).

Bibliografické odkazy na konci textu:

 • monografia: Májovský, J., Murín, A., Feráková, V., Hindáková, M., Schwarzová, T., Uhríková, A., Váchová, M. & Záborský, J. 1987. Karyotaxonomický prehľad flóry Slovenska. Veda, Bratislava. 436 pp.
 • kapitola v monografii: Zahradníková, K. 1984. Cotinus Miller. In Bertová, L. (ed.), Hlavaček, A., Holub, J. et al. Flóra Slovenska. IV/1. Veda, Bratislava. p. 10–12.
 • článok v seriálovej publikácii: Guttová, A. & Lackovičová, A. 2010. Výskyt diskovky dubovej (Parmelina quercina) na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32/1: 19–23.
 • rukopis: Šibík, J. 2003. Nelesné spoločenstvá subalpínskeho stupňa Krivánskej Malej Fatry. Diplomová práca, msc., depon. in Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.
 • internetový zdroj: Čabrádiová, R. 2013. Tip na víkend: Mičinské travertíny. http://bbonline.sk/tip-na-vikend-micinske-travertiny, cit. 21. 1. 2016.
  The Plant List 2013. http://www.theplantlist.org, cit. 21. 1. 2016.

Skratky seriálových publikácií musia byť zjednotené podľa nasledovného diela:

 • Bridson, G. D. R. & Smith, E. R. 1991. B-P-H/S. Botanico-Periodico-Huntianum/Supplementum. Hunt Institute for Botanical Documentation (Carnegie Mellon University), Pittsburgh.
Viac príkladov k spôsobu citovania možno nájsť na stránke Akademickej knižnice UK

Príspevky neupravené podľa pokynov pre autorov budú autorom vrátené!

hore ^
 
Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -