Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 34, č. 1 (2012)

 
str.
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2011 (Annual report of the Slovak Botanical Society for 2011)
P. Mereďa jun.
3–10
Diverzita fytoplanktónu rybníka v Devínskej Novej Vsi v Bratislave [Diversity of the phytoplankton of a fishpond at Devínska Nová Ves (Bratislava, W Slovakia)]
Hindáková, A. & Hindák, F.
11–18
Aktuálne poznatky o výskyte niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín na území stredného Slovenska (Current knowledge about the occurrence of some rare vascular plants from the territory of central Slovakia)
Slezák, M., Letz, D. R., Hrivnák, R., Vlčko, J., Turis, P. & Blanár, D.
19–44
Chorologické, ekologické a fytocenologické poznámky k výskytu ostrice vláskovitej (Carex capillaris) na slatinách severného Slovenska [Chorological, ecological and phytosociological notes on the occurrence of Hair-like Sedge (Carex capillaris) in fens of northern Slovakia]
Slezák, M., Letz, D. R., Hrivnák, R., Vlčko, J., Turis, P. & Blanár, D.
45–56
NPR Rakšianske rašelinisko: stav druhovej a vegetačnej diverzity r. 2011 (NNR Rakšianske rašelinisko: condition of species and vegetation diversity in the year 2011)
Bernátová, D. & Škovirová, K.
57–64
Katastrálne územie obce Vyhne – významné územie vstavačovitých rastlín v Štiavnických vrchoch (Cadastral district of the village Vyhne – an important territory with ocurrence of orchid flora within the area of Štiavnické vrchy Mts)
Salenka, P.
65–73
Krovinová vegetácia z hľadiska hemeróbie na príklade Borskej nížiny a predhoria Malých Karpát (Shrubby vegetation with respect to hemeroby in the Borská nížina Lowland and the foothills of the Malé Karpaty Mts)
Valachovič, M.
75–86
Výsledky analýzy rastlinných makrozvyškov z výplne paleomeandra Dunaja pri obci Vrakúň (Žitný ostrov) [Results of the analysis of plant macrofossil of the sedimentary fill of the Danube River palaeomeander (Vrakúň site, Žitný ostrov Island)]
Pišút, P. & Procházka, J.
87–101
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
103–113
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
114–119
Nositelia Holubyho pamätnej medaily udelenej v roku 2011
Mereďa, P., jun.
120–121
Nekrológy a spomienky
Kyselová, Z. & Chovancová, B.: Hanka Šoltésová nám nečakane odišla…
117–130
Recenzie
74: Košťál, J.: Ambróz, L. (ed). Atlas druhov európskeho významu pre územia Natura 2000 na Slovensku. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2011. 520 s. Nepredajné. ISBN 978-80-556-0220-2.
123: Hindák, F.: Eloranta, P., Kwandrans, J. & Kusel-Fetzmann, E. 2011. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Band 7. Rhodophyta and Phaeophyceae. Heidelberg : Spektrum Akademischer Verlag, 2011. XII, 156 p. Cena 69,55 €. ISBN 978-3-8274-2051-0.
124: Šibík, J.: Chytrý, M. (ed.). Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Praha : Academia, 2011. 827 p. ISBN 978-80-200-1918-9.
74, 123, 124
Pokyny pre autorov
127–128
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -