Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 34, č. 2 (2012)

 
str.
Letná a jesenná diverzita fytoplanktónu rybníka vo Voznici (stredné Slovensko) [Summer and autumn phytoplankton diversity of the fishpond at Voznica (Central Slovakia)]
Hindák, F. & Hindáková, A.
133–139
Príspevok k poznaniu flóry NPR Kozol a jej okolia v Lúčanskej Fatre (Contribution to knowledge of the flora of the Kozol NNR and its surroundings in the Lúčanská Fatra Mts)
Bátor, M. & Ujházy, K.
141–149
Nové lokality druhu Himantoglossum adriaticum (Orchidaceae) v horskej skupine Drieňova v južnej časti Strážovských vrchov [New localities of Himantoglossum adriaticum (Orchidaceae) from the Drieňov Hills in the southern part of the Strážovské vrchy Mts]
Duchoň, M.
151–157
Druh Cerastium latifolium L. (Caryophyllaceae) znovu potvrdený v Západných Karpatoch (The species Cerastium latifolium L. (Caryophyllaceae) re-confirmed in the Western Carpathians
Michalková, E. & Letz, D. R.
159–170
Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati na strednom Slovensku (Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati in Central Slovakia)
Hrivnák, R.
171–181
Vegetácia prietržových jazier pri Medveďove a Číčove (JZ Slovensko) [(Vegetation of scour holes near Medveďov and Číčov (SW Slovakia)]
Horáčková, Š. & Kubalová, S.
183–188
Príspevok k poznaniu výskytu vodných a močiarnych rastlinných spoločenstiev na východnom Slovensku (Contribution to the knowledge on the occurrence of the aquatic and marsh plant communities in the Eastern Slovakia)
Kochjarová, J., Hrivnák, R. & Oťaheľová, H.
189–212
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eláš, P., ml. (ed.)
213–223
Cenu primátora Bratislavy za rok 2012 získal algológ prof. RNDr. František Hindák, DrSc.
Hindáková, A.
224–225
Životné jubileá
Kliment, J.: Čestná členka SBS RNDr. Dana Bernátová, CSc. jubiluje
226–241
Masarovičová, E. & Gašparíková, O.: Vzácne životné jubileum pána doc. RNDr. Karola Erdelského, CSc.
241–242
Pišút, I. & Lackovičová, A.: Šesťdesiatnik RNDr. Jiří Liška, CSc., jubiluje
242–245
Hrivnák, R.: Ing. Miroslav Manica, CSc. – deväťdesiatročný optimista
246–247
Kliment, J.: RNDr. Judita Kochjarová, CSc. jubiluje
247–248
Nekrológy a spomienky
Fehér, A.: † Mgr. Magdaléna Záborská (* 7. 7. 1930 – † 20. 3. 2012)
249–250
Schwarzová, T.: K nedožitým 75-tym narodeninám Dr. Štefana Maglockého
250–251
Kliment, J., Nižňanská, M. & Vykouková, I.: K nedožitým 80-tym narodeninám univ. prof. RNDr. Ladislava Šomšáka, DrSc. (3. 3. 1932 – 2. 12. 2005)
252–273
Recenzie
140: Kautmanová, I.: Vozárová, M., Šípošová, H. a kol. Osobnosti botaniky na Slovensku : Biografický slovník osobností, ktoré sa podieľali na rozvoji klasickej a úžitkovej botaniky do roku 2009. Bratislava : Veda, 2010. 615 s., obr. príl. ISBN 978-80224-1136-3. Cena na internete € 15,73.
150: Hindák, F. & Hindáková, A.: Temniskova, D. N. & Stojneva, M. P. Algologia. Tom 1. Obšča čast, Tom 2. Sistematična čast. Sofija : Izdatelstvo Pensoft, 2011. 1 140 p. ISBN 978-954-642-606-2. Cena neudaná.
158, 182: Masarovičová, E.: Nátr, L. Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011. 349 s.
274–275: Guttová, A.: Thell A. & Moberg R. (eds). Nordic Lichen Flora. 4. Parmeliaceae. Göteborg : Nordic Lichen Society, 2011. 184 s., CD s fotografiami. ISBN 978-91-85221-24-0.
275–276: Šibík, J.: Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. & Lustyk, P. (eds). Katalog biotopů České republiky. 2. vyd. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2010. 444 p. ISBN 978-80-87 457-02-3.
140, 150, 158 a 182, 274-275, 275-276
Pokyny pre autorov
277–278
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -