Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 35, č. 1 (2013)

 
str.
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2012 (Annual report of the Slovak Botanical Society for 2012)
P. Mereďa ml.
3–10
Epifytická lichenoflóra urbánneho prostredia ako indikátor kvality ovzdušia v Spišskej Novej Vsi (východné Slovensko) [Epiphytic lichen flora of urban area as an indicator of air quality in Spišská Nová Ves (eastern Slovakia)]
Guttová, A., Petríková, K. & Senko, D.
11–24
Floristické poznámky ke květeně Muráňské planiny a Slovenského krasu (Floristic remarks to the flora of Muranska planina Mts and Slovenský kras karst)
Sutorý, K.
25–27
Aktuálne poznatky k flóre cievnatých rastlín vyšnokubínskych skál Ostrej a Tupej skaly (Current knowledge on the flora of vascular plants of Ostrá skala and Tupá skala)
Bernátová, D.
29–31
Sibbaldia procumbens (sibaldka rozprestretá) na Slovensku (Sibbaldia procumbens Sibbaldia procumbens (creeping sibbaldia) in Slovakia)
Duchoň, M. & Dítě, D.
33–38
Asociácia Hypochoerido uniflorae-Calamagrostietum villosae (Mulgedio-Aconitetea) – prehliadané spoločenstvo vysokohorských nív Belianskych Tatier (The association Hypochoerido uniflorae-Calamagrostietum villosae (Mulgedio-Aconitetea ) – an overlooked tall-grass community of high-altitude meadows and gullies in the Belianske Tatry Mts)
Šibík, J., Duchoň, M. & Rydzyková, Z.
39–60
Flóra a vegetácia Prírodnej rezervácie Čistiny – minulosť a súčasnosť (Flora and vegetation of the Nature Reserve Čistiny – past and present)
Melečková, Z., Dítě, D., Eliáš, P., ml. & Galvánek, D.
61–75
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eláš, P., ml. (ed.)
77–85
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
86–91
Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2012
Mereďa, P., ml.
92–94
Česká botanická společnost oslávila 100 rokov
Valachovič, M.
95
Nekrológy a spomienky
Šípošová, H., Bukovinský, P. a Bernátová, D.: Pocta Pavlovi Vitkayovi
Tlačená slovenčina – na slovíčko
Kučera, P.
97–100
Recenzie
28: Valachovič, M.: Bölöni, J., Molnár, Zs., Kun, A. (eds) et al. Magyarország élőhelyei : Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. Vácrátót : MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete [Ústav ekológie a botaniky, MTA], 2011. 441 strán. ISBN 978-963-8391-51-3.
32: Kochjarová, J.: Goliašová, K., Michalková, E. (eds) et al. Flóra Slovenska. VI/3 [Caryophyllales (1. časť)]. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. 712 p. ISBN 978-80-224-1232-2.
28, 32
Pokyny pre autorov
101–102
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -