KAPITOLA III. NOMENKLATÚRA TAXÓNOV PODĽA ICH HIERARCHICKEJ ÚROVNE

SEKCIA 1. MENÁ TAXÓNOV V HIERARCHICKÝCH ÚROVNIACH VYŠŠÍCH NEŽ ČEĽAĎ


Článok 17

17.1. Meno radu alebo podradu sa odvodzuje buď od význačných znakov taxónu (opisné meno), alebo od oprávneného mena čeľade, ktorú rad alebo podrad zahŕňa a ktorej meno je založené na rodovom mene (automaticky typifikované meno). Meno radu z oprávneného mena čeľade sa tvorí zmenou koncovky z -aceae na -ales, meno podradu sa tvorí podobne, zmenou koncovky na -ineae.


Príklad 1. Opisné mená radov: Centrospermae, Parietales, Farinosae; opisné mená podradov: Enantioblastae.

Príklad 2. Automaticky typifikované mená: Fucales, Polygonales, Ustilaginales; Bromeliineae, Malvineae.


17.2. Mená zamýšľané ako mená radov, ale uverejnené v hierarchických úrovniach označených termínmi ako „cohors“, „nixus“, „alliance“ alebo „Reihe“ namiesto termínu „rad [order]“, sa považujú za mená, ktoré boli uverejnené ako mená radov.

17.3. Ak bolo meno radu alebo podradu založené na mene rodu uverejnené s nevhodnou latinskou koncovkou, musí sa zmeniť tak, aby zodpovedala pravidlu, bez zmeny mena autora alebo dátumu uverejnenia.


Odporúčanie 17A

17A.1. Autori by nemali uverejňovať nové mená radov pre taxóny tejto hierarchickej úrovne, ktoré zahŕňajú čeľaď, od mena ktorej bolo už predtým odvodené meno radu.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah