KAPITOLA III. NOMENKLATÚRA TAXÓNOV PODĽA ICH HIERARCHICKEJ ÚROVNE

SEKCIA 2. MENÁ ČEĽADÍ A PODČEĽADÍ, TRIBUSOV

A PODTRIBUSOV


Článok 18

18.1. Meno čeľade je prídavné meno v množnom čísle použité ako podstatné meno; tvorí sa z druhého pádu jednotného čísla oprávneného mena rodu zahrnutého v čeľadi nahradením pádovej koncovky druhého pádu jednotného čísla (latinské -ae, -i, -us, -is; transliterované z gréčtiny -ou, -os, -es, -as alebo -ous vrátane jeho ekvivalentu -eos) koncovkou -aceae. Pri rodových menách neklasického pôvodu, kde na určenie druhého pádu jednotného čísla nepostačuje analógia s klasickými menami, koncovka -aceae sa pridáva k celému slovu. Pri rodových menách s alternatívnymi druhými pádmi sa musí zachovať tá alternatíva, ktorú nepriamo (implicitne) použil pôvodný autor.


Príklad 1. Mená čeľadí založené na rodových menách klasického pôvodu: Rosaceae (z Rosa, Rosae), Salicaceae (zo Salix, Salicis), Plumbaginaceae (z Plumbago, Plumbaginis), Rhodophyllaceae (z Rhodophyllus, Rhodophylli), Rhodophyllidaceae (z Rhodophyllis, Rhodophyllidos), Sclerodermataceae (zo Scleroderma, Sclerodermatos), Aextoxicaceae (z Aextoxicon, Aextoxicou), Potamogetonaceae (z Potamogeton, Potamogetonos).

Príklad 2. Mená čeľadí založené na rodových menách neklasického pôvodu: Nelumbonaceae (z Nelumbo, Nelumbonis, skloňované analogicky podľa umbo, umbonis), Ginkgoaceae (z nesklonného slova Ginkgo).


18.2. Mená zamýšľané ako mená čeľadí, ale uverejnené s označením hierarchickej úrovne jedným z termínov „rad“ (ordo) alebo „prirodzený rad“ (ordo naturalis) namiesto termínu „čeľaď“ sa považujú za mená, ktoré boli uverejnené ako mená čeľadí (pozri tiež Čl. 19.2).


Príklad 3. Mená Cyperaceae Juss. (1789) a Xylomataceae Fr. (1820) boli uverejnené ako „ordo Cyperoideae“ a „ordo Xylomaceae“.


18.3. Meno čeľade založené na neoprávnenom rodovom mene je neoprávnené, pokiaľ nie je konzervované. Oproti Čl. 32.1(b) je takéto meno platne uverejnené, ak spĺňa ostatné požiadavky na platné uverejnenie.


Príklad 4. Caryophyllaceae Juss., nom. cons. (z Caryophyllus Mill. non L.); Winteraceae Lindl., nom. cons. (z mena Wintera Murray, neoprávneného synonyma mena Drimys J. R. Forst. & G. Forst.).


18.4.Ak bolo meno čeľade uverejnené s nevhodnou latinskou koncovkou, musí sa koncovka zmeniť tak, aby zodpovedala pravidlu, bez zmeny mena autora alebo dátumu uverejnenia (pozri Čl. 32.6).


Príklad 5. Meno „Coscinodisceae“ (Kützing 1844) treba zmeniť na Coscinodiscaceae Kütz. a nesmie sa prisudzovať De Tonimu, ktorý prvý použil správny pravopis mena (De Toni in Notarisia 5: 915. 1890).

Príklad 6. Meno „Atherospermeae“ (Brown 1814) treba zmeniť na Atherospermataceae R. Br. a nesmie sa prisudzovať ani Airy Shawovi (Shaw in Willis, Dict. Fl. Pl., ed. 7: 104. 1966), ktorý prvý použil správny pravopis, ani Lindleyovi (Lindley, Veg. Kingd.: 300. 1846), ktorý použil pravopis „Atherospermaceae“.

Príklad 7. Avšak meno Tricholomées (Roze in Bull. Soc. Bot. France 23: 49. 1876) sa nesmie meniť na „Tricholomataceae Roze“, lebo má francúzsku, a nie latinskú koncovku. Meno Tricholomataceae uviedol do platnosti až neskôr Pouzar (1983; pozri Dodatok IIA).


18.5. Za platne uverejnené sa považujú nasledujúce mená, ktoré sa dlhodobo používali: Palmae (Arecaceae; typ Areca L.); Gramineae (Poaceae; typ Poa L.); Cruciferae (Brassicaceae; typ Brassica L.); Leguminosae (Fabaceae; typ Faba Mill. [= Vicia L.]); Guttiferae (Clusiaceae; typ Clusia L.); Umbelliferae (Apiaceae; typ Apium L.); Labiatae (Lamiaceae; typ Lamium L.); Compositae (Asteraceae; typ Aster L.). Keď je čeľaď Papilionaceae (Fabaceae; typ Faba Mill.) považovaná za odlišnú od zvyšku Leguminosae, potom meno Papilionaceae je konzervované oproti menu Leguminosae.

18.6. Mená uvedené v zátvorkách v Čl. 18.5 je prípustné používať ako alternatívy.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah