KAPITOLA III. NOMENKLATÚRA TAXÓNOV PODĽA ICH HIERARCHICKEJ ÚROVNE

SEKCIA 1. MENÁ TAXÓNOV V HIERARCHICKÝCH ÚROVNIACH VYŠŠÍCH NEŽ ČEĽAĎ


Článok 16

16.1. Mená taxónov v úrovni vyššej než čeľaď sú automaticky typifikované vtedy, ak sú založené na rodových menách (pozri Čl. 10.7); pri takýchto automaticky typifikovaných menách platí, že mená pododdelení alebo podkmeňov, ktoré zahŕňajú typ prijatého mena oddelenia alebo kmeňa, ďalej mená podtried, ktoré zahŕňajú typ prijatého mena triedy, ako aj mená podradov, ktoré zahŕňajú typ prijatého mena radu, majú byť založené na rodových menách zodpovedajúcich týmto typom.


Poznámka 1. Termíny „divisio“ a „phylum“ a ich ekvivalenty v moderných jazykoch sa považujú za zodpovedajúce tej istej hierarchickej úrovni. Ak sú termíny „divisio“ a „phylum“ použité zároveň na označenie odlišných hierarchických úrovní, je to v rozpore s Čl. 5 a zodpovedajúce mená nie sú platne uverejnené (Čl. 33.5).


16.2. Ak bola pri tvorbe mena triedy, oddelenia alebo kmeňa pred koncovkou -phyceae alebo -phyta vynechaná jedna zo slovných častí -monado-, -cocco-, -nemato- alebo -clado- tvoriacich druhú časť rodového mena, takéto skrátené meno triedy, oddelenia alebo kmeňa sa považuje za založené na zodpovedajúcom rodovom mene, ak je toto odvodenie zreteľné alebo je uvedené pri ustanovení mena príslušnej skupiny.


Príklad 1. Autor mena Rhaphidophyceae Chadef. ex P. C. Silva (1980) uviedol, že meno je založené na mene Rhapidomonas F. Stein (1878).

Poznámka 2. Zásada priority nie je záväzná pre mená taxónov v úrovni vyššej než čeľaď (Čl. 11.9).


Odporúčanie 16A

16A.1. Meno oddelenia alebo kmeňa sa odvodzuje buď od význačných znakov tohto oddelenia alebo kmeňa (pri opisných menách), alebo od mena rodu, ktorý zahŕňa; malo by byť zakončené koncovkou -phyta s výnimkou oddelení alebo kmeňov húb, ktorých mená by mali byť zakončené koncovkou -mycota.

16A.2. Meno pododdelenia alebo podkmeňa sa tvorí podobným spôsobom, od mena oddelenia sa líši vhodnou predponou, príponou alebo koncovkou -phytina s výnimkou pododdelení alebo podkmeňov húb, ktorých mená by mali byť zakončené koncovkou -mycotina.

16A.3. Meno triedy alebo podtriedy sa tvorí podobným spôsobom a malo by byť zakončené takto:

(a) pri riasach: -phyceae (trieda) a -phycidae (podtrieda);

(b) pri hubách: -mycetes (trieda) a -mycetidae (podtrieda);

(c) v iných skupinách rastlín: -opsida (trieda) a -idae (podtrieda).

16A.4. Ak bolo meno uverejnené s latinskou koncovkou, ktorá nezodpovedá tomuto Odporúčaniu, možno koncovku zmeniť tak, aby zodpovedala Odporúčaniu, bez zmeny mena autora alebo dátumu uverejnenia.

Odporúčanie 16B

16B.1. Autori by mali pri výbere medzi typifikovanými menami pre taxón v úrovni vyššej ako čeľaď vo všeobecnosti dodržiavať zásadu priority.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah