KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 1. PODMIENKY A DÁTUMY ÚČINNÉHO UVEREJNENIA


Článok 30

30.1. Uverejnenie nezmazateľným autografom pred 1. januárom 1953 je účinné.


Príklad 1. Meno Salvia oxyodon Webb & Heldr. bolo účinne uverejnené v tlačenom autografovanom predajnom katalógu (Webb & Heldreich, Catalogus plantarum hispanicarum ... ab A. Blanco lectarum, Paris, júl 1850, folio).


30.2. V zmysle tohto Článku nezmazateľným autografom je rukou písaný materiál reprodukovaný mechanickým alebo grafickým procesom (litografia, ofset alebo metaloprint).


Príklad 2. H. Léveillé, Flore du Kouy Tchéou (1914-1915) je dielo litograficky rozmnožené z rukou písaného textu.


30.3. Účinným uverejnením od 1. januára 1953 nie je uverejnenie v obchodných katalógoch alebo v novinách, ktoré nemajú vedecký charakter. Podobne nie je účinným uverejnením od 1. januára 1973 uverejnenie vo výmenných zoznamoch semien.

30.4. Účinným uverejnením od 1. januára 1953 nie je rozširovanie tlačeného materiálu sprevádzajúceho exsikáty.


Poznámka 1. Ak je tlačený materiál rozširovaný nezávisle od exsikátov, je účinne uverejnený.

Príklad 3. Diela ako Lundell & Nannfeldt, Fungi exsiccati suecici ..., Uppsala 1-..., 1934- ..., rozširované nezávisle od exsikátov, či už uverejnené pred alebo po 1. januári 1953, sú účinne uverejnené.


Odporúčanie 30A

30A.1. Dôrazne sa odporúča, aby sa autori vyhýbali uverejňovaniu nových mien a opisov alebo diagnóz nových taxónov v akýchkoľvek publikáciách krátkej životnosti, osobitne v takých, ktoré sú rozmnožované v obmedzených a neurčitých množstvách, v publikáciách, v ktorých môže byť obmedzená stálosť textu, a tiež v takých, kde účinné uverejnenie vzhľadom na počet exemplárov nie je samozrejmé alebo kde nie je pravdepodobné, že publikácia bude k dispozícii širokej verejnosti. Taktiež by sa mali vyhýbať uverejňovaniu nových mien a opisov alebo diagnóz nových taxónov v populárnych periodikách, v abstraktových časopisoch alebo na lístkoch s tlačovými opravami (errátami).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah