KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 35

35.1. Nové meno alebo kombinácia uverejnená od 1. januára 1953 bez zreteľného určenia hierarchickej úrovne príslušného taxónu nie je platne uverejnená.

35.2. Nové meno alebo kombinácia uverejnená pred 1. januárom 1953 bez zreteľného označenia hierarchickej úrovne je platne uverejnená za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné požiadavky na platné uverejnenie; tieto mená a kombinácie sú ale neoperatívne v otázkach priority s výnimkou homonymie (pozri Čl. 53.5). Ak ide o nové meno, môže slúžiť ako bazionym alebo nahradené synonymum pre následné kombinácie alebo zreteľne zamýšľané náhrady v definovaných hierarchických úrovniach.


Príklad 1. House (in Muhlenbergia 4: 50. 1908) uverejnil skupiny „Soldanellae“, „Sepincoli“, „Occidentales“ atď. bez uvedenia hierarchickej úrovne pod rodovým menom Convolvulus L. Mená C. [bez uvedenia hierarchickej úrovne] Soldanellae atď. sú platne uverejnené, ale nemajú určitú hierarchickú úroveň a nemajú žiadne postavenie v otázkach priority s výnimkou, že môžu vystupovať ako homonymá.

Príklad 2. Tuckerman (Enum. Meth. Caric.: 8. 1843) použil v rode Carex L. epiteton Scirpinae v mene vnútrorodového taxónu bez uvedenia hierarchickej úrovne; tomuto menu Kükenthal (in Engler, Pflanzenr. 38: 81. 1909) priradil úroveň sekcie a môže sa citovať ako Carex sect. Scirpinae (Tuck.) Kük. (C. [bez uvedenia hierarchickej úrovne] Scirpinae Tuck.).


35.3. Ak sa v určitej publikácii spred 1. januára 1890 rozoznáva iba jedna vnútrodruhová hierarchická úroveň, považuje sa za varietu s výnimkou prípadov, keď by to bolo v rozpore s vyhlásením príslušného autora v tej istej publikácii.

35.4. V otázkach označenia hierarchickej úrovne sa musia za celok považovať všetky publikácie s tým istým titulom a od toho istého autora, napr. rôzne časti flóry vydané k rôznym dátumom (ale nie odlišné vydania toho istého diela). Pritom akékoľvek údaje tu uverejnené a týkajúce sa hierarchickej úrovne taxónov zahrnutých v príslušnom diele sa musia považovať za uverejnené spolu s prvou časťou diela.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah