KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 34

34.1. Meno nie je platne uverejnené, ak (a) nie je prijaté autorom v pôvodnej publikácii; (b) je navrhnuté len za predpokladu, že príslušná skupina bude prijatá v budúcnosti alebo že bude prijaté jej určité vymedzenie, postavenie alebo hierarchická úroveň (tzv. provizórne meno) s výnimkou prípadov, pre ktoré platia ustanovenia Čl. 59; (c) je uvedené iba ako synonymum; (d) sú spomenuté iba podradené taxóny, ktoré príslušný taxón zahŕňa. Čl. 34.1(a) sa neuplatňuje pri menách, ktoré boli síce uverejnené s otáznikom alebo iným označením taxonomickej pochybnosti, ale boli predsa len uverejnené a zároveň prijaté autorom.


Príklad 1. (a) Meno „Sebertia“, ktoré navrhol Pierre (ms.) pre monotypický rod, Baillon neuverejnil platne (in Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2: 945. 1891), pretože tento rod neprijal. Hoci uviedol jeho opis, jeho jediný druh „ Sebertia acuminata Pierre (ms.)“ zaradil do rodu Sersalisia R. Br. ako Sersalisia ? acuminata, a tým platne uverejnil v zmysle poslednej vety Čl. 34.1. Meno Sebertia platne uverejnil Engler (1897).

Príklad 2. (a) Označenia uvedené v ľavom stĺpci v linnéovskej dizertácii Herbarium amboinense, ktorú obhájil Stickman (1754), neboli pri uverejnení prijaté Linném, a teda nie sú platne uverejnené.

Príklad 3. (a) (b) Označenie „Conophyton“, ktoré navrhol Haworth (Rev. Pl. Succ.: 82. 1821) pre taxón Mesembryanthemum sect. Minima Haw. (Rev. Pl. Succ.: 81. 1821) slovami „Ak sa táto sekcia ukáže byť rodom, potom by preň bolo vhodné meno Conophyton“, nebolo platne uverejnené rodové meno, pretože Haworth neprijal ani toto meno, ani tento rod. Meno bolo platne uverejnené ako Conophytum N. E. Br. (1922).

Príklad 4. (c) Meno „ Acosmus Desv.“, ktoré citoval Desfontaines (Cat. Pl. Hort. Paris.: 233. 1829) ako synonymum rodového mena Aspicarpa Rich., nebolo tým platne uverejnené.

Príklad 5. (c) Meno „ Ornithogalum undulatum hort. Bouch.“ (in Kunth, Enum. Pl. 4: 348. 1843) uvedené ako synonymum pod menom Myogalum boucheanum Kunth nebolo platne uverejnené; ak je tento druh preradený do rodu Ornithogalum L., musí sa nazývať O. boucheanum (Kunth) Asch. (1866).

Príklad 6. (c) Meno „ Erythrina micropteryx Poepp.“ nebolo platne uverejnené tým, že bolo citované ako synonymum mena Micropteryx poeppigiana Walp. (1850); ak je tento druh umiestnený v rode Erythrina L., musí sa nazývať E. poeppigiana (Walp.) O. F. Cook (1901).

Príklad 7. (d) Označenie čeľade „Rhaptopetalaceae“ (Pierre in Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2: 1296. máj 1897) sprevádzané prostým spomenutím rodov tvoriacich túto čeľaď, Brazzeia Baill., „Scytopetalum“ a Rhaptopetalum Oliv., nebolo platne uverejnené, pretože Pierre neuviedol ani opis, ani diagnózu; čeľaď má meno Scytopetalaceae Engl. (október 1897), ktoré bolo sprevádzané opisom.

Príklad 8. (d) Označenie rodu „Ibidium“ (Salisbury in Trans. Hort. Soc. London 1: 291. 1812) bolo uverejnené iba uvedením štyroch druhov, ktoré rod zahŕňa. Pretože Salisbury neposkytol ani opis, ani diagnózu rodu, nie je to platne uverejnené meno.


34.2. Ak boli od 1. januára 1953 tým istým autorom navrhnuté zároveň dve alebo viaceré mená pre ten istý taxón (tzv. alternatívne mená), žiadne z nich nie je platne uverejnené. Toto pravidlo sa nepoužíva v tých prípadoch, keď je tá istá kombinácia zároveň použitá v rôznych hierarchických úrovniach, či už pre vnútrodruhové taxóny vnútri toho istého druhu alebo pre taxóny podradené rodu vnútri toho istého rodu (pozri Odp. 22A.1 a 22A.2, 26A.1, 2, 3).


Príklad 9. Druhy z rodu Brosimum Sw., ktoré opísal Ducke (in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 23-29. 1922), boli uverejnené s alternatívnymi menami pre rod Piratinera Aubl., uvedenými v poznámke pod čiarou (pp. 23-24). Keďže oba súbory mien boli účinne uverejnené pred 1. januárom 1953, sú platne uverejnené.

Príklad 10. Meno „Euphorbia jaroslavii“ (Poljakov in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk SSSR 15: 155. 1953) bolo uverejnené s alternatívnym označením „Tithymalus jaroslavii“. Ani jedno z týchto mien nebolo platne uverejnené. Ale jedno z mien, Euphorbia yaroslavii (s odlišnou transliteráciou prvého písmena) platne uverejnil Poljakov (1961), ktorý ho účinne uverejnil spolu s novým odkazom na skoršiu publikáciu, pričom zároveň zamietol druhé z uvedených mien.

Príklad 11. Opis „ Malvastrum bicuspidatum subsp. tumidum S. R. Hill var. tumidum, subsp. et var. nov.“ (in Brittonia 32: 474. 1980) zároveň uviedol do platnosti mená M. bicuspidatum subsp. tumidum S. R. Hill a M. bicuspidatum var. tumidum S. R. Hill.

Príklad 12. Hitchcock (in Univ. Wash. Publ. Biol. 17(1): 507-508. 1969) použil meno Bromus inermis subsp. pumpellianus (Scribn.) Wagnon a uviedol plný a priamy odkaz na jeho bazionym B. pumpellianus Scribn. Vnútri tohto poddruhu rozlíšil variety a jednu z nich nazval B. inermis var. pumpellianus (bez citácie autora, ale jasne založenú na tom istom bazionyme a type). Tým splnil požiadavky na platné uverejnenie mena B. inermis var. pumpellianus (Scribn.) C. L. Hitchc.

Poznámka 1. Meno holomorfy huby, ako aj meno korelujúcej anamorfy (pozri Čl. 59), aj keď vstúpili do platnosti zároveň, nie sú alternatívnymi menami v zmysle Čl. 34.2. Majú rôzne typy a vymedzenie holomorfy sa považuje za zahŕňajúce anamorfu, ale nie naopak.

Príklad 13. Lasiosphaeria elinorae Linder (1929), meno holomorfy huby a súčasne uverejnené meno korelujúcej anamorfy Helicosporium elinorae Linder je platné a obidve mená sa môžu podľa Čl. 59.5 použiť.


Odporúčanie 34A

34A.1. Autori by sa mali vyhýbať tomu, aby vo svojich publikáciách uvádzali predtým neuverejnené mená, ktoré neprijímajú, osobitne pokiaľ osoby zodpovedné za tieto mená formálne neschválili ich uverejnenie (pozri Odp. 23A.3(i)).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah