KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 42

42.1. Mená rodu a druhu môžu byť zároveň uvedené do platnosti uvedením jediného opisu (descriptio generico-specifica) alebo diagnózy, hoci by boli pôvodne zamýšľané iba ako druhový alebo rodový opis alebo diagnóza, ak sú splnené všetky tieto podmienky: (a) rod bol v tom čase monotypický; (b) predtým neboli platne uverejnené iné mená (v akejkoľvek hierarchickej úrovni) založené na tom istom type; (c) mená rodu a druhu inak spĺňajú požiadavky na platné uverejnenie. Odkaz na skorší opis alebo diagnózu namiesto takéhoto opisu alebo diagnózy nestačí.


Príklad 1. Nylander (1879) opísal nový druh „Anema nummulariellum“ v novom rode „Anema“ bez uvedenia rodového opisu alebo diagnózy. Pretože zároveň preradil druh Omphalaria nummularia Durieu & Mont. do rodu „Anema“, žiadne z jeho mien nebolo platne uverejnené. Neskôr ich do platnosti uviedol Forsell (1885).


42.2. V zmysle Čl. 42 monotypický rod je taký, pre ktorý je platne uverejnený iba jeden binóm. Platí to aj vtedy, keby autor uviedol, že do tohto rodu by bolo možné priradiť aj iné druhy.


Príklad 2. Mená Kedarnatha P.K. Mukh. & Constance (1986) a K. sanctuarii P.K. Mukh. & Constance, pričom druhé z mien je menom jediného druhu v rode, sú obe platne uverejnené, hoci latinský opis je uvedený iba pre rodové meno.

Príklad 3. Piptolepis phillyreoides Benth. (1840) bol novým druhom priradeným k novému monotypickému rodu Piptolepis, uverejnenému s kombinovaným rodovým a druhovým opisom, pričom obe mená sú platne uverejnené.

Príklad 4. Pri uverejnení rodového mena „Phaelypea“ bez opisu alebo diagnózy rodu P. Browne (Civ. Nat. Hist. Jamaica: 269. 1756) zahrnul do tohto rodu a opísal jediný druh, avšak dal druhu frázové meno a neuviedol platný binóm. Čl. 42 sa tu teda nemôže použiť a „Phaelypea“ nie je platne uverejneným menom.


42.3. Pred 1. januárom 1908 je v zmysle tohto Článku namiesto slovne vyjadreného opisu alebo diagnózy akceptovateľná ilustrácia s analýzou a pre necievnaté rastliny jedno vyobrazenie zobrazujúce detaily, ktoré pomáhajú pri indentifikácii.

42.4. V zmysle Čl. 42 analýza je vyobrazenie alebo skupina vyobrazení, zvyčajne oddelených od hlavnej ilustrácie rastliny (hoci zvyčajne na tej istej strane alebo tabuli), ktoré zobrazujú detaily napomáhajúce identifikáciu, a to s osobitným titulom (legendou) alebo bez neho.


Príklad 5. Rodové meno Philgamia Baill. (1894) bolo platne uverejnené, pretože bolo uvedené na tabuli s analýzou jediného zahrnutého druhu P. hibbertioides Baill. a bolo uverejnené pred 1. januárom 1908.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah