KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 41

41.1. Aby bolo meno čeľade alebo taxónu podradeného čeľadi platne uverejnené, musí byť sprevádzané (a) opisom alebo diagnózou taxónu alebo (b) odkazom (priamym alebo nepriamym) na predtým účinne uverejnený opis alebo diagnózu čeľade alebo taxónu podradeného čeľadi.


Príklad 1. Meno „ Pseudoditrichaceae fam. nov.“ (Steere & Iwatsuki in Canad. J. Bot. 52: 701. 1974) nebolo platne uverejnené meno čeľade, pretože tu nebol ani latinský opis alebo diagnóza, ani odkaz na takýto opis alebo diagnózu, ale iba zmienka o jedinom zahrnutom rode a druhu (pozri Čl. 34.1(d)) „ Pseudoditrichum mirabile gen. et sp. nov.“, pričom mená tohto rodu a druhu boli uvedené do platnosti podľa Čl. 42 jedinou latinskou diagnózou.


41.2. Aby bolo meno rodu alebo taxónu podradeného rodu platne uverejnené, musí byť sprevádzané (a) opisom alebo diagnózou taxónu (pozri ale Čl. 42) alebo (b) odkazom (priamym alebo nepriamym) na predtým účinne uverejnený opis alebo diagnózu rodu alebo taxónu podradeného rodu.


Príklad 2. Platne uverejnené rodové mená: Carphalea Juss., sprevádzané opisom rodu; Thuspeinanta T. Durand, nahrádzajúce meno predtým opísaného rodu Tapeinanthus Boiss. ex Benth. (non Herb.); Aspalathoides (DC.) K. Koch, založené na mene predtým opísanej sekcie Anthyllis sect. Aspalathoides DC.; Scirpoides Ség. (Pl. Veron. Suppl.: 73. 1754), tu prijaté, ale bez rodového opisu alebo diagnózy, uvedené do platnosti nepriamym odkazom (prostredníctvom titulu knihy a všeobecného vyhlásenia v úvode) na rodovú diagnózu a ďalšie priame odkazy v diele Séguier, Pl. Veron. 1: 117. 1745.

Poznámka 1. Výnimku z Čl. 41.2 tvoria rodové mená prvýkrát uverejnené Linném v diele Species plantarum, ed. 1 (1753) a ed. 2 (1762-1763), ktoré sa považujú za platne uverejnené k týmto dátumom (pozri Čl. 13.4).

Poznámka 2. Za určitých okolností možno prijať ilustráciu s analýzou za ekvivalent rodového opisu alebo diagnózy (pozri Čl. 42.3).


41.3. Aby bolo meno druhu alebo vnútrodruhového taxónu platne uverejnené, musí byť sprevádzané (a) opisom alebo diagnózou taxónu (pozri ale Čl. 42 a 44) alebo (b) odkazom na predtým účinne uverejnený opis alebo diagnózu druhu alebo vnútrodruhového taxónu. Meno druhu môže byť za určitých okolností platne uverejnené (c) odkazom na rod, ktorého meno bolo predtým platne uverejnené zároveň s opisom alebo diagnózou. Odkaz uvedený pod (c) je prijateľný, len ak ani autor rodového mena, ani autor druhového mena neuviedli, že do príslušného rodu patrí viac než jeden druh.


Príklad 3. Meno Trilepisium Thouars (1806) bolo uvedené do platnosti rodovým opisom, ale bez uvedenia mena druhu. Následne bolo navrhnuté meno T. madagascariense DC. (1828) bez opisu alebo diagnózy. Ani jeden z autorov neuviedol, že by do tohto rodu patril viac než jeden druh. Candolleho druhové meno je teda platne uverejnené.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah