KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 43

43.1. Meno taxónu v hierarchickej úrovni nižšej než rod nie je platne uverejnené, ak meno rodu alebo druhu, ku ktorému sa priraďuje, nie je platne uverejnené buď v tom čase, alebo nebolo platne uverejnené predtým.


Príklad 1. Binárne označenia pre šesť druhov rodu „Suaeda“, vrátane „S. baccata“ a „S. vera“, Forskĺl (Fl. Aegypt.-Arab.: 69-71. 1775) uverejnil s opismi a diagnózami, avšak bez opisu alebo diagnózy rodu, preto tieto mená neboli platne uverejnené.

Príklad 2. Müller (in Flora 63: 286. 1880) uverejnil nový rod „Phlyctidia“ s druhmi „ P. hampeana n. sp.“, „P. boliviensis“ (= Phlyctis boliviensis Nyl.), „P. sorediiformis“ (= Phlyctis sorediiformis Kremp.), „P. brasiliensis“ (= Phlyctis brasiliensis Nyl.) a „P. andensis“ (= Phlyctis andensis Nyl.). Tieto mená však na tomto mieste neboli platne uverejnené, pretože zamýšľané rodové meno „Phlyctidia“ nebolo platne uverejnené; Müller neuviedol rodový opis alebo diagnózu, ale iba opis a diagnózu nového druhu „P. hampeana“. Tento opis a diagnóza neuviedli do platnosti rodové meno ako descriptio generico-specifica podľa Čl. 42, pretože nový rod nebol monotypický. Meno Phlyctidia Müller platne uverejnil až v roku 1895, keď uviedol krátku rodovú diagnózu a výslovne zahrnul len dva druhy, P. ludoviciensis Müll. Arg. a P. boliviensis (Nyl.) Müll. Arg. Posledne uvedené mená boli platne uverejnené v roku 1895.

Poznámka 1. Tento Článok sa vzťahuje aj na prípady, keď druhové a iné epitetá boli uverejnené spolu so slovnými označeniami, ktoré sa nemajú pokladať za rodové mená (pozri Čl. 20.4).

Príklad 3. Binárne označenie „Anonymos aquatica“ (Walter, Fl. Carol.: 230. 1788) nie je platne uverejneným menom. Správne meno pre príslušný druh je Planera aquatica J. F. Gmel. (1791) a dátum mena v otázke priority je 1791. Toto meno sa nesmie citovať ako „ P. aquatica (Walter) J. F. Gmel.“

Príklad 4. Napriek existencii rodového mena Scirpoides Ség. (1754) dvojslovné (binárne) označenie „S. paradoxus“ (Rottbřll, Descr. Pl. Rar.: 27. 1772) nie je platne uverejnené, lebo „Scirpoides“ v kontexte Rottbřllovho diela bolo slovo, ktoré nebolo zamýšľané ako rodové meno. Prvé platne uverejnené meno pre tento druh je Fuirena umbellata Rottb. (1773).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah