KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 3. CITÁCIE MIEN AUTOROV


Článok 47

47.1. Zmena diagnostických znakov alebo zmena vymedzenia taxónu bez vylúčenia typu neoprávňuje zmeniť autorskú citáciu mena taxónu.


Príklad 1. Keď sa pôvodný materiál druhu Arabis beckwithii S. Watson (1887) priraďuje k dvom rozdielnym druhom, ako to urobil Munz (1932), potom druh, ktorý nezahŕňa lektotyp, musí mať iné meno (A. shockleyi Munz), ale druhý druh má stále meno A. beckwithii S. Watson.

Príklad 2. Rod Myosotis, tak ako ho zrevidoval Brown, sa odlišuje od tohto rodu v Linného vymedzení, ale rodové meno stále zostáva Myosotis L., pretože v rode je stále zahrnutý typ mena (meno sa môže citovať ako Myosotis L. emend. R. Br.: pozri Odp. 47A).

Príklad 3. Rôzne definovaný druh, ktorý zahŕňa typy mien Centaurea jacea L. (1753), C. amara L. (1763) a rôzny počet typov iných druhových mien, sa stále nazýva C. jacea L. (alebo L. emend. Coss. & Germ., L. emend. Vis., L. emend. Godr., podľa toho, o ktorý prípad ide: pozri Odp. 47A).


Odporúčanie 47A

47A.1. Ak je zmena uvedená v Čl. 47 významnejšia, môže sa druh zmeny označiť pridaním takých výrazov, prípadne ich skratiek, ako „emendavit“ (emend.) (za tým nasleduje meno autora zodpovedného za zmenu), „mutatis characteribus“ (mut. char.), „pro parte“ (p. p.), „excluso genere“ alebo „exclusis generibus“ (excl. gen.), „exclusa specie“ alebo „exclusis speciebus“ (excl. sp.), „exclusa varietate“ alebo „exclusis varietatibus“ (excl. var.), „sensu amplo“ (s. ampl.), „sensu lato“ (s. l.), „sensu stricto“ (s. str.) atď.


Príklad 1. Phyllanthus L. emend. Müll. Arg.; Globularia cordifolia L. excl. var. (emend. Lam.).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah