PREAMBULA

 

1. Botanika vyžaduje presný a jednoduchý, botanikmi vo všetkých krajinách používaný systém nomenklatúry, ktorý sa zaoberá jednak termínmi označujúcimi hierarchickú úroveň (rank) taxonomických skupín alebo jednotiek, jednak vedeckými menami vzťahujúcimi sa na jednotlivé taxonomické skupiny rastlín. Dôvodom pomenovania taxonomickej skupiny nie je vyjadrenie jej znakov alebo histórie, pomenovanie má byť dorozumievacím prostriedkom na jej označenie a určenie jej hierarchickej úrovne. Tento Kód sa usiluje zaviesť ustálenú metódu na tvorenie mien taxonomických skupín a zároveň zrušiť a zamietnuť mená, ktoré môžu byť príčinou omylov či pochybností alebo môžu vniesť zmätky do vedy. Ďalšou závažnou úlohou Kódu je zabrániť zbytočnej tvorbe mien. Iné hľadiská, ako absolútna gramatická správnosť, pravidelnosť alebo ľubozvučnosť, viac-menej prevládajúci zvyk, ohľad na osoby atď., sú vedľajšie, aj keď iste dôležité.

2. Základ systému botanickej nomenklatúry tvoria zásady.

3. Podrobnejšie predpisy sa delia na pravidlá vysvetlené v článkoch a odporúčania. K pravidlám a odporúčaniam sú pripojené príklady, ktoré ich ilustrujú.

4. Úlohou pravidiel je zaviesť poriadok do nomenklatúry z minulých období a usmerniť ju do budúcnosti. Mená, ktoré odporujú niektorému z pravidiel, nemožno naďalej zachovať.

5. Odporúčania sa týkajú vedľajších hľadísk, ich účelom je zaviesť väčšiu uniformitu a jasnosť najmä pre budúcnosť. Mená, ktoré odporujú niektorému odporúčaniu, nemožno z tohto dôvodu zamietnuť, ale nie sú to nasledovaniahodné príklady.

6. Predpisy regulujúce spôsob zmeny tohto Kódu sú uvedené v poslednom oddelení.

7. Pravidlá a odporúčania sa vzťahujú na všetky organizmy tradične považované za rastliny, či už fosílne alebo nefosílne, napr. sinice (Cyanobacteria), huby vrátane bunkoviek [chytrids, chytridiomycety], riasoviek [oomycetes, oomycety] a slizoviek [slime moulds, hlenky], fotosyntetizujúce protisty a im taxonomicky príbuzné nefotosyntetizujúce skupiny.

8. Pre niektoré skupiny rastlín sú potrebné špeciálne predpisy: Medzinárodný kód nomenklatúry pestovaných rastlín-1980, prijatý Medzinárodnou komisiou pre nomenklatúru pestovaných rastlín; predpisy vzťahujúce sa na mená hybridov sú uvedené v Dodatku I (Čl. H1-H12).

9. Jediným oprávneným dôvodom na zmenu mena sú buď hlbšie znalosti faktov, vyplývajúce z adekvátneho taxonomického štúdia, alebo nevyhnutnosť vyradiť pomenovanie, ktoré je v rozpore s pravidlami.

10. Ak chýba vhodné pravidlo alebo účinok pravidla je pochybný, postupuje sa podľa ustáleného zvyku.

11. Toto vydanie Kódu nahrádza všetky jeho predošlé vydania.


Obsah