DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.12

H.12.1. Podradené taxóny vnútri nototaxónov, ktoré sú v úrovni druhu alebo vo vnútrodruhovej úrovni, sa môžu rozlišovať bez povinnosti uvedenia rodičovských taxónov v podradenej hierarchickej úrovni. V takýchto prípadoch sa používajú nehybridné vnútrodruhové kategórie príslušnej hierarchickej úrovne.


Príklad 1. Mentha ´piperita f. hirsuta Sole; Populus ´canadensis var. serotina (R. Hartig) Rehder a P. ´canadensis var. marilandica (Poir.) Rehder (pozri tiež Čl. H.4, Pozn. 1).

Poznámka 1. Pretože v dotyčnej hierarchickej úrovni nie sú uvedení rodičia, vymedzenie taxónu v tejto úrovni nie je zrejmé z rodičov (porovnaj Čl. H.4).

Poznámka 2. Pri taxónoch tej istej hierarchickej úrovne vnútri jedného hybridného druhu nie je možné postupovať zároveň podľa Čl. H.10 a H.12.1.


H.12.2. Mená uverejnené v hierarchickej úrovni notomorfy sa považujú za uverejnené ako mená variet (pozri Čl. 50).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah