Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 20 (1998)

 
str.
Druhové zloženie fytoplanktónu dvoch vodných nádrží pri Mochovciach. (Species composition of the phytoplankton of two water reservoirs near Mochovce.)
Hindák F., Hindáková A.
Druhové zloženie a biomasa fytoplanktónu rieky Váh. (Phytoplankton species composition and biomass of the Váh river.)
Hindák F., Hindáková A., Makovinská J., Tóthová L.
Mikroskopické huby v pôdach vrbového lužného lesa v okolí Gabčíkova. (Microfungi in a willow-floodplain forest soil in the vicinity of Gabčíkovo.)
Bučková E.
Rod Anthracoidea (Ustilaginales) na Slovensku. (The genus Anthracoidea (Ustilaginales) in Slovakia.)
Paulech P.
Fytopatogénne mikromycéty radov Protomycetales a Taphrinales v Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec a blízkom okolí. (Phytopathogenous fungi Protomycetales and Taphrinales in the National Nature Reserve Rozsutec and its vicinity.)
Bacigálová K.
Microstoma protracta, Urnula craterium a Helvella spadicea, tri zriedkavé druhy diskomycét (Discomycetes, Pezizales) na Devínskej Kobyle. (Microstoma protracta, Urnula craterium and Helvella spadicea, three rare species of Discomycetes (Discomycetes, Pezizales) in Devínska Kobyla.)
Kautmanová I.
Nové lichenizované a lichenikolné huby Tatranského národného parku. (New lichen-forming and lichenicolous fungi of Tatra National Park.)
Lisická E.
Lichenoflóra Národnej prírodnej rezervácie Rozsutec (Malá Fatra) po dvadsiatich piatich rokoch. (Lichen flora of the National Nature Reserve Rozsutec (the Malá Fatra Mts) twenty five years later.)
Pišút I., Guttová A.
Lichenologické zaujímavosti zo Slovenského raja. (Lichenological rarities from the Slovenský raj Mts.)
Guttová A., Orthová V.
Glaciálny relikt Meesia triquetra (Bryophyta) na Kubínskej holi (Oravská Magura). (Glacial relict Meesia triquetra (Bryophyta) on the Mt. Kubínska hoľa (Oravská Magura Mts).)
Migra V., Šoltés, R.
Machorasty (Bryophyta) Borinského krasu (Malé Karpaty). (Bryophytes (Bryophyta) of the Borinský kras Karst (Malé Karpaty Mts).)
Janovicová K.
Bryoflóra cintorína pri Kozej bráne v Bratislave (Slovensko). (Bryoflora of the cemetary Kozia brána in Bratislava (Slovakia).)
Janovicová K.
Tabuľkový kľúč, taxonomické a nomenklatorické poznámky k rodu Thymus L. v karpatsko-panónskej oblasti. (Table key, taxonomic and nomenclatural notes on the genus Thymus L. in the Carpathians and Pannonia.)
Mártonfi P.
Zaujímavá nová lokalita divozela úhladného (Verbascum speciosum Schrad.) v Malých Karpatoch. (An interesting new lokality of Verbascum speciosum Schrad. in the Malé Karpaty Mts.)
Králik T.
Poznámky k rozšíreniu, cenológii a ohrozenosti populácií zástupcov rodu Tephroseris (Rchb.) Rchb. na Slovensku II.: T. longifolia subsp. moravica v Západných Karpatoch. (Notes on the distribution, cenology and threat of the populations of the taxa from the genus Tephroseris (Rchb.) Rchb. in Slovakia II.: T. longifolia subsp. moravica in the West Carpathians.)
Kochjarová J.
Poznámky k rozšíreniu druhu Epipactis komoricensis Mereda (E. leptochila agg.) na Slovensku. (Notes on distribution of the species Epipactis komoricensis Mereda (E. leptochila agg.) in Slovakia.)
Mereďa P. jun.
Lunaria rediviva L. (mesačnica trváca) na Slovensku. (Lunaria rediviva L. in Slovakia.)
Ťavoda O., Mráz P.
Lemna minuta Kunth, nový adventívny hydrofyt vo flóre Slovenska. (Lemna minuta Kunth, a new adventive hydrophyte in the flora of Slovakia.)
Feráková V., Onderíková V.
K výskytu Catabrosa aquatica Beauv. a Cyperus fuscus L. v okrese Topoľčany. (On the occurence of Catabrosa aquatica Beauv. and Cyperus fuscus L. in the district of Topoľčany.)
Ripka J.
Nová lokalita druhu Apium repens (Jacq.) Lag. na Slovensku. (New locality of Apium repens (Jacq.) Lag. in Slovakia.)
Ohrádková Z.
Poznámky k rozšíreniu a ekológii druhu Elodea nuttallii (Planchon) St. John v ramennej sústave Dunaja. (Notes on the distribution and ecology of Elodea nuttallii (Planchon) St. John in the branch system of the river Danube.)
Ohrádková Z.
K aktuálnemu výskytu Groenlandia densa (L.) Fourr. na Slovensku. (Remarks on the recent occurrence of Groenlandia densa (L.) Fourr. in Slovakia.)
Oťahelová H.
Poznámky k výskytu niektorých vodných makrofytov na strednom Slovensku. (Notes on the occurence of selected aquatic plants in Central Slovakia.)
Hrivnák R.
Epilobium alsinifolium Lam. vo Volovských vrchoch. (Epilobium alsinifolium Lam. in the Volovské vrchy Mts.)
Mráz P.
Ophrys apifera Huds. na severnom Slovensku. (Ophrys apifera Huds. in Northern Slovakia.)
Dítě D.
Nová lokalita druhu Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský v Slovenskom rudohorí. (New locality of Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský in the Slovenské rudohorie Mts.)
Hajdúk J.
Výskyt druhu Geum aleppicum Jacq. (Rosaceae) v Košicích na východním Slovensku. (The occurrence of the species Geum aleppicum Jacq. (Rosaceae) in the city of Košice (E Slovakia).)
Mikoláš V.
Je smyrnium prerastenolisté (Smyrnium perfoliatum L.) na južných výbežkoch Malých Karpát ohrozeným druhom? (Is Smyrnium perfoliatum L. an endangered species on the southern spurs of the Malé Karpaty Mts?)
Valenta V.
Flóra a vegetácia Vežičky v Sedle nad Červeným žľabom vo Vysokých Tatrách. (Flora and vegetation of the locality "Vežička v Sedle nad Červeným žľabom" (Vysoké Tatry Mts).
Paclová L., Lisická E.
Poznámky k výskytu niektorých zriedkavých druhov flóry Bratislavy II. (Notes on occurence of several rare species in the flora of Bratislava II.)
Letz R.
Príspevok k rozšíreniu niektorých zaujímavých a ohrozených druhov flóry Kysúc a Javorníkov. (Contribution to the distribution of selected endangered and interesting species of Kysuce region and the Javorníky Mts (NW Slovakia).)
Dobošová A.
Floristické pomery hornej časti povodia potoka Pružinka (Strážovské vrchy). (Floristic situation of the upper part of the Pružinka brook basin (Strážovské vrchy Mts).)
Vacková S.
Niekoľko zaujímavejších floristických nálezov v Drienčanskom krase. (Interesting floristic findings in the Drienčanský kras karst.)
Kliment J.
Porasty asociácie Senecioni fuchsii-Calamagrostietum arundinaceae (Sillinger 1933) Hadac in Mucina et Maglocký 1985 vo Veľkej Fatre. (Phytocoenoses of the association Senecioni fuchsii-Calamagrostietum arundinaceae (Sillinger 1933) Hadac in Mucina et Maglocký 1985 in the Veľká Fatra Mts.)
Kliment J.
Zvláštnosti vegetáci nad rudnou žilou Terézia v Banskej Štiavnici. (Specifity of vegetation on the ore body Terézia in the Banská Štiavnica region.)
Banásová V., Danáková A., Križáni I.
Nové slovenské mená lišajníkov a machorastov. (New Slovak vernacular names of lichens and mosses.)
Kubinská A., Pišút I.
Zabudnutý štiavnický rodák, prírodovedec Andrej Wolny (1759 - 1827) Andrej Wolny (1759 - 1827). (Forgotten naturalist from Banská Štiavnica)
Pišút I.
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -