Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 21 (1999)

 
str.
Cyanobaktérie a riasy štrkoviskového jazera Štrkovec. (Cyanobacteria and algae of the gravel-pit lake Štrkovec in Bratislava.)
Hindák F., Hindáková A.
Druhové zloženie a biomasa fytoplanktónu rieky Hron. (Phytoplankton species composition and biomass of the Hron river.)
Hindák F. et al.
Mikroskopické huby izolované z depozitov slovenského národného múzea v Martine. (Microscopic fungi isolated from the depositories of the Slovak National Museum in Martin.)
Franková E. et al.
Nové lokality niektorých zaujímavých štítnatcov (rod Peltigera, lichenizované askomycéty) v Tatranskom národnom parku. (New localities of some interesting Peltigera species (lichenized Ascomycotina) in Tatra National Park, Slovakia.)
Detinský R., Lisická E.
Cladonia rei (lichenizované askomycéty) na stanovitiach kontaminovaných imisiami z Kovohút Krompachy (SV Slovensko). (Cladonia rei (lichenized Ascomycotina) on heavy metal-contaminated habitats near copper smelters at Krompachy (NE Slovakia).)
Hajdúk J., Lisická E.
Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber et D. Mohr (Bryophyta) na Slovensku. (Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber et D. Mohr (Bryophyta) in Slovakia)
Janovicová K.
Nová lokalita Agrimonia procera Wallr. na Slovensku. (New locality of Agrimonia procera Wallr. in Slovakia.)
David S.
Je okolie Kremnice miestom najstaršieho výskytu čarodejky škvrnitej (Mimulus guttatus DC.) na Slovensku? (Kremnica - the oldest place of occurrence of the Common Monkey Flower (Mimulus guttatus DC.) in Slovakia?)
Marhold. K.
Scandix pecten-veneris L. znovunájdený na Slovensku. (Scandix pecten-veneris L. refound in Slovakia.)
Ripka J., Mereďa P. jun.
Údaje o výskyte ohrozeného druhu Erysimum crepidifolium Rchb. (Brassicaceae) na Slovensku. (Data about occurrence of the threatened species Erysimum crepidifolium Rchb. (Brassicaceae) in Slovakia.)
Michalková E.
Doplnky ku kvetene Devínskej Kobyly. (Supplements to the flora of Devínska Kobyla.)
Ondrášek I., Valenta V.
Výskyt niektorých zaujímavejších taxónov v mestskej časti Bratislava-Lamač. (The occurrence of some interesting taxa in city district Bratislava-Lamač.)
Hodálová I. et al.
Juncus dudlei Wieg. - nový druh flóry Slovenska. (Juncus dudlei Wieg. - a new species of the Slovak flora.)
Mičieta, K.
Globularia bisnagarica L. (Globulariaceae) roste u Kysaku (V Slovensko). (Globularia bisnagarica L. (Globulariaceae) grows near Kysak village (E Slovakia).)
Mikoláš V.
Poznámky k historickému výskytu krucinôčky krídlatej (Genistella sagittalis) v širšom okolí Bratislavy. (Notes on the historical occurence of Genistella sagittalis in broader vicinity of Bratislava.)
Mráz P.
Allium paniculatum L. na Slovensku. (Allium paniculatum L. in Slovakia.)
Somogyi J.
Synantropizácia Martinského dubového lesa. (Synanthropization of the oak forest Martinský les.)
Černušáková D., Králová O.
Klúč na určovanie druhov rodu Epipactis Zinn publikovaných z územia Slovenska. (Identification key to the species of the genus Epipactis Zinn published from Slovakia.)
Mereďa P. jun.
Floristický príspevek z Bukovských vrchu a Laborecké vrchoviny (SV Slovensko). (Contribution to the flora of the Bukovské vrchy and the Laborecká vrchovina Mts (NE Slovakia).)
Hájek M. et al.
Spoločenstvá lužných jelšín Lubochnianskej doliny vo Veľkej Fatre. (Communities of the Alder Groves fo the ubochnianska dolina Valley in the Veľká Fatra Mts.)
Watzka R.
Festuco tatrae-Pinetum ass. nova - nová asociácia zväzu Pulsatillo slavicae-Pinion. (Festuco tatrae-Pinetum ass. nova - a new association of the alliance Pulsatillo slavicae-Pinion.)
Uhlířová J.
Diferenciácia spoločenstiev s dominantným Helianthus tuberosus s. l. na Slovensku. (Differentiation of Helianthus tuberosus s. l. dominanted communities in Slovakia.)
Jarolímek I.
K rozšíreniu rastlín na vodných a močiarnych nelesných biotopoch v alúviu Moravy (úsek Devín-Brodské). (To the occurence of plants within the non-forested wetland habitats along the Morava river floodplain (part Devín-Brodské).)
Oťahelová H. et al.
Poznámky k fytocenologické klasifikaci společenstev mokradních a slatinných luk CHKO Východné Karpaty a NP Poloniny. (Notes on the phytosociological classification of wet and fen meadows in Protected Landscape Area Východné Karpaty and National Park Poloniny (Eastern Carpathians, NE Slovakia).)
Hájek M.
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -