Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 22 (2000)

 
str.
Cyanobaktérie a riasy štrkoviskového jazera Kuchajda v Bratislave. (Cyanobacteria and algae of the gravel-pit lake Kuchajda in Bratislava.)
Hindák F., Hindáková A.
Epilitická fykoflóra vybraných antropogénnych objektov mesta Bratislavy. (Epilithic phycoflora on the selected antropogenic objects in Bratislava (Slovakia).)
Kapusta M., Kováčik Ľ.
Výskyt druhu Beauveria bassiana (Bals. - Criv.) Vuill. (Deuteromycota) v pôdach lužných lesov v okolí Gabčíkova. (Occurrence of a species Beauveria bassiana (Bals. - Criv.) Vuill. (Deuteromycota) in floodplain forest soils in the vinicity of Gabčíkovo.)
Šimonovičová A., Benková S.
Merimbla ingelheimensis (T. H. Beyma) Pitt a Penicillium arenicola Chalab. (Deuteromycota) - nové druhy pôdnych mikromycét pre Slovensko. (Merimbla ingelheimensis (T. H. Beyma) Pitt and Penicillium arenicola Chalab. (Deuteromycota) - new species of soil microfungi for Slovakia.)
Gódyová M.
Mikromycéty čeľade Erysiphaceae v dolnej časti alúvia rieky Moravy. (Micromycetes of the family Erysiphaceae in the low part of Morava Floodplain Area.)
Zlochová K., Bacigálová K.
Nové nálezy zriedkavých a prehliadaných agrikolných machorastov (Bryophyta) na Slovensku. (New findings of rare and overlooked agricolous bryophytes (Bryophyta) in Slovakia.)
Janovicová K., Kresáňová K.
K aktuálnemu výskytu pečenovky Riccia fluitans L. emend. Lorb. na Podunajskej nížine. (On recent occurrence of a hepatic Riccia fluitans L. emend. Lorb. in Podunajská nížina Lowland.)
Kubalová S.
Carex approximata Bell. ex All. na Slovensku. (Carex approximata Bell. ex All. in Slovakia.)
Bernátová D., Kliment J.
Rozšírenie druhov Allium cirrhosum Vand. a A. strictum Schrad. na Slovensku. (Distribution of Allium cirrhosum Vand. and A. strictum Schrad. in Slovakia.)
Somogyi J.
Euclidium syriacum (L.) R. Br. (Brassicaceae) - pravdepodobne vyhynutý alebo prehliadaný druh flóry Slovenska? (Euclidium syriacum (L.) R. Br. (Brassicaceae) - probably extinct or overlooked species of the flora of Slovakia?)
Michalková E.
Nová lokalita ostrice blšnej (Carex pulicaris) na Slovensku. (New locality of Carex pulicaris in Slovakia.)
Hegedüšová - Kučerová K.
Draba ´sturii Strobel v Belianskych Tatrách. (Draba ´sturii Strobel in the Belianske Tatry Mts.)
Petrík A.
Vzácny a ohrozený druh Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. (Brassicaceae) na Slovensku. (Rare and threatened species Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. (Brassicaceae) in Slovakia.)
Goliašová K.
Príspevok k rozšíreniu Bunias orientalis L. (roripovník východný) na Slovensku. (Contribution to the occurrence of Bunias orientalis L. in Slovakia.)
Ťavoda O.
Nové a overované nálezy niektorých vzácnych a miznúcich druhov cievnatých rastlín v Krivánskej a Lúčanskej Malej Fatre. (New and confirmed findings of some rare and vanishing vascular plant species in the Krivánska and Lúcanská Malá Fatra Mts.)
Bernátová D., Kliment J., Topercer J. ml.
Príspevok k poznaniu vstavačovitých (Orchidaceae) Bielych Karpát (západné Slovensko). (Contribution to orchid flora (Orchidaceae) of the Biele Karpaty Mts (W Slovakia).)
Perný M., Mereďa P.
Druhy rodu Draba L. zo sekcie Aizopsis L. (D. aizoides L. a D. lasiocarpa Rochel) na Slovensku. (The species of the genus Draba L. sect. Aizopsis L. (D. aizoides L. and D. lasiocarpa Rochel) in Slovakia.)
Peniašteková M.
Niekoľko floristických údajov z juhozápadného okraja Velkej Fatry. (Some floristical data from the south-western part of the Veká Fatra Mts.)
Kochjarová J.
Inventarizačný prieskum flóry Národnej prírodnej pamiatky Starohutský vodopád (Pohronský Inovec). (Inventory research of flora of the National monument Starohutský vodopád (Pohronský Inovec Mts).)
Katina S.
Doplnky ku kvetene Devínskej Kobyly II. (Supplements to the flora of Devínska Kobyla II.)
Ondrášek I., Valenta V.
Zmeny denzity rastlín Jurinea mollis Rchb., Adonis vernalis L. a niektorých iných druhov na trvalej výskumnej ploche v PR Lupka v rokoch 1981-1999. (Density changes of Jurinea mollis Rchb., Adonis vernalis L. and some other species in the permanent plot in the Nature Reserve Lupka in years 1981-1999.)
Hajdúk J., Halada L.
Lužné lesy v okolí Moravského Svätého Jána (juhozápadné Slovensko). (Floodplain forests in the vicinity of Moravský Svätý Ján (SW Slovakia).)
Černušáková D.
Poznámky k výskytu a cenológii dvoch druhov rodu Montia na Slovensku. (Notes to the occurrence and coenology of two species of the genus Montia in Slovakia.)
Valachovič M., Hájek M.
Fytocenologická variabilita druhu Leersia oryzoides (L.) Sw. na Slovensku. (Phytocoenological variability of Leersia oryzoides (L.) Sw. in Slovakia.)
Zaliberová M., Jarolímek I., Banásová V., Oťahelová H., Hrivnák R.
Fragmenty Carici albae-Fagetum Moor 1952 vo Veporských vrchoch - Ciera (Slovenské rudohorie). (Fragments of the Carici albae-Fagetum Moor 1952 in the Veporské vrchy Mts - Ciera (Slovenské rudohorie Mts.).)
Chomová L., Choma A.
Mokraďová vegetácia Jasenáckeho a Husárskeho rybníka (Záhorska nížina). (Wetland vegetation of Jasenácky and Husársky ponds (Záhorská nížina lowland).)
Malovcová - Staníková M.
Asociácia Gladiolo imbricati - Agrostietum tenuis (Br.-Bl. 1930) Pawl. et Walas 1949 v Slovenskom rudohorí. (Association Gladiolo imbricati - Agrostietum tenuis (Br.-Bl. 1930) Pawl. et Walas 1949 in the Slovenské rudohorie Mts.)
Šimurdová B., Šomšák L.
Vlhké lúky na hornom toku Čierneho Váhu. (Wet meadows in the upper part of the river Čierny Váh.)
Ružičková H.
Asparago-Chondrilletum Passarge 1978 na Slovensku. (Asparago-Chondrilletum Passarge 1978 in Slovakia.)
Jarolímek I.
Caricetum melanostachyae Balázs 1943 a Caricetum buekii Hejný et Kopecký 1965 na strednom Slovensku. (Caricetum melanostachyae Balázs 1943 and Caricetum buekii Hejný et Kopecký 1965 in Central Slovakia.)
Hrivnák R.
Zabudnutý mikulášsky florista Dr. Ján Kristián Flittner. (Forgotten florist Ján Kristián Flittner from Liptovský Mikuláš.)
Pišút I.
Flóra Bratislavy po dvoch storočiach od výjdenia Lumnitzerovho diela Flora Posoniensis. (The flora of Bratislava two centuries after publication of Lumnitzer´s work Flora Posoniensis.)
Letz D., R., OP
Slovensko-poľská spolupráca v botanike - spätný pohlad na prelome storočí. (Slovak-Polish cooperation in botany- a retrospective look at past at the turn of centuries.)
Zahradníková K., Erdelská O., Bacigálová K., Hindák F., Hrabovec I., Paulech P., Pišút I., Šípošová H.
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -