Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 30, č. 1 (2008)

 
str.
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2007 (Annual report of the Slovak Botanical Society for 2007)
Mereďa ml., P.
3-9
Diverzita cyanobaktérií a rias Národnej prírodnej rezervácie Číčovské mŕtve rameno (južné Slovensko) (Diversity of cyanobacteria and algae of the National Nature Reserve Číčovské mŕtve rameno oxbow (Southern Slovakia))
Hindák, F. & Hindáková, A.
11–19
Cyanobaktérie a riasy štrkoviskového jazera Zlaté piesky v Bratislave (Cyanobacteria and algae of the gravel pit lake Zlaté Piesky in Bratislava)
Hindáková, A. & Hindák, F.
21–27
K rozmanitosti lichenoflóry Národného parku Slovenský kras (južné Slovensko) (Diversity of lichens in the National park Slovak karst (south Slovakia))
Guttová, A.
29–39
Helodium blandowii (Bryophyta) na vyťaženom rašelinisku pri Poprade (Popradská kotlina) (Helodium blandowii (Bryophyta) in the extracted fen near Poprad (Popradská kotlina Basin))
Šoltés, R. & Školek, J.
41–44
Poznámky k recentnému výskytu všivca žezlovitého (Pedicularis sceptrum-carolinum) na Slovensku (Recently occurrence of Pedicularis sceptrum-carolinum in Slovakia)
Dítě, D., Staroň, M. & Kubandová, M.
45–56
Potočnica lekárska (Nasturtium officinale) na Podunajskej nížine (Water cress (Nasturtium officinale) at the Danube Lowland)
Eliáš ml., P., Király, G. & Sádovský, M.
57–60
Fytocenologické spektrum Poa carpatica subsp. supramontana (Phytocoenological evaluation of Poa carpatica subsp. supramontana)
Kliment, J. & Bernátová, D.
61–67
Asociácia Aconito firmi-Adenostyletum alliariae Domin 1930 v Krivánskej Fatre (The Aconito firmi-Adenostyletum alliariae Domin 1930 in the Krivánska Fatra Mts)
Šibíková, I., Šibík, J. & Jarolímek, I.
69–88
Slovenské odborné menoslovie cievnatých rastlín a jeho vzťah k vedeckej nomenklatúre (návrh zásad, pravidiel a odporúčaní pre revíziu a tvorbu slovenského botanického názvoslovia) (Slovak national botanical nomenclature of vascular plants in relation to scientific nomenclature (proposal of principles, rules and recommendations for revision and creation of Slovak botanical nomenclature))
Kliment, J., Feráková, V., Hodálová, I., Kochjarová, J., Marhold, K., Mártonfi, P. & Mereďa, P.
89–116
Zaujímavejšie floristické nálezy
Dítě, D. (ed.)
117–124
Výročia osobností v r. 2008, ktoré sa zaslúžili o poznanie flóry Slovenska
Hrabovec, I.
125–126
Nositelia Holubyho pamätnej medaily udelenej v roku 2007
P. Mereďa
127–129
Výskum biodiverzity rastlín a húb v diplomových a v záverečných prácach študentov Katedry botaniky a genetiky FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za obdobie rokov 2003–2007
P. Štrba
130–131
Správy z konferencií
132–133: Hindák, F. – Medzinárodné algologické sympózium: Biology and Taxonomy of Green Algae V, Smolenice, 25.–29. 6. 2007
133–135: Eliáš, P., st. – IX. konferencia populačnej biológie rastlín v Nitre
136–137: Eliáš, P., st. – Zborník o ohrozených burinách – Eliáš, P. (ed.). Threatened Weedy Plant Species. Book of Proceedings from the International Scientific Conference, Nitra, September 20-21, 2005. GENOTYP, Slovak Agricultural University, Nitra, 2007. 87 p. ISBN 978-80-8069-949-9.
Životné jubileá: K životnému jubileu RNDr. Libuši Paclovej
Lisická, E. & Dúbravcová, Z.
138–138
Nekrológy a spomienky: Spomienka na RNDr. Oľgu Leškovú-Štullerovú
Kozinka, V.
140
Recenzie: Urbanová, V. Botanika. Rastliny v zbierkach Považského múzea v Žiline. Žilina: Považské múzeum v Žiline, 2007. 306 p. ISBN 978-80-88877-46-2.
Mereďa, P., ml.
10, 20
Recenzie: David, S., Kalivoda, H., Kalivodová, E., Šteffek, J. et al. Xerotermné biotopy Slovenska. Biosféra: Bratislava, 2007. 74 p. ISBN 978-80-968030-8-8.
Štrba, P.
28, 40
Pokyny pre autorov
147–148
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -