Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 30, č. 2 (2008)

 
str.
Príspevok k poznaniu druhovej diverzity rodu Ramularia na Slovensku (Contribution to the diversity of Ramularia species in Slovakia)
Bacigálová, K., Macová, E., Záletová, E. & Wołczańska, A.
153–167
Bryofloristicko-ekologická štúdia Národného parku Slovenský kras (Bryofloristic and ecological study of the National park Slovak Karst)
Petrášová, A. & Šuvada, R.
169–177
Carex buxbaumii na Slovensku v aluviálnej nive Turca (Carex buxbaumii from Slovakia in the Turiec River aluvium)
Bernátová, D.
179–186
Rozšírenie ohrozeného druhu Cerastium sylvaticum (Caryophyllaceae) na Slovensku (Distribution of threatened species Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit. (Caryophyllaceae) in Slovakia)
Michalková, E.
187–194
Prvé správy o výskyte Reynoutria ×bohemica na Slovensku (First reports of Reynoutria ×bohemica occurrence in Slovakia)
Eliáš, P., st.
195–205
Pôvodný výskyt smreka obyčajného (Picea abies) v Kremnických vrchoch (Indigenous occurrence of Norway spruce (Picea abies) in the Kremnické vrchy Mts)
Manica, M.
207–211
Buk na severovýchode Popradskej kotliny (Beech in the northeastern part of the Popradská kotlina Basin)
Kučera, P.
213–226
Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939 v Starohorských vrchoch (Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939 in the Starohorské vrchy Mts)
Janišová, M. & Uhliarová, E.
227–238
Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris v Krivánskej Malej Fatre (Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris in the Krivánska Malá Fatra Mts)
Jarolímek, I. & Kliment, J.
239–246
Charakteristika vegetácie s výskytom Orchis spitzelii na Slovensku (Vegetation characteristics with the occurrence of Orchis spitzelii in Slovakia)
Ujházyová, M., Ujházy, K., Hrivnák, R. & Vlčko, J.
247–259
Rastlinné spoločenstvá vôd a močiarov Veľkej Fatry a priľahlej časti Turčianskej kotliny (Aquatic and marsh plant communities of the Veľká Fatra Mts and adjacent part of the Turčianska kotlina basin)
Hrivnák, R. & Kochjarová, J.
261–278
Spoločenstvo Molinietum caeruleae Koch 1926 na Borskej nížine (Community Molinietum caeruleae Koch 1926 in the Borská nížina Lowland)
Malovcová-Staníková, M.
279–287
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
289–291
Cena Pavla Sillingera a jej nositelia za roky 1998–2008
Mereďa, P., ml.
292–293
Rok Andreja Kmeťa
Uhlířová, J.
294–296
Životné jubileá
297–298
Pokyny pre autorov
299–300
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -