Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 31, č. 1 (2009)

 
str.
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2008 (Annual report of the Slovak Botanical Society for 2008)
Mereďa ml., P.
3-9
Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska (Occurence of aquatic macrophytes in men-made or altered water flows of south Slovakia)
Dorotovičová, Cs.
11-20
Divozel úhľadný (Verbascum speciosum) – nepôvodný druh našej flóry? (Hungarian mullein/showy mullein (Verbascum speciosum) – adventive species of the flora of Slovakia?)
Králik, T.
21-34
Floristicko-fytocenologická analýza vybraných lúčno-pasienkových biotopov na severovýchodnom okraji Veľkej Fatry (Kopa – Hubová – Černovské lúky) [Floristical and phytosociological analysis of the selected grassland habitats in the north-eastern part of the Veľká Fatra Mts (sites Kopa – Hubová – Černovské lúky)]
Kochjarová, J.
35-58
Prípotočné lužné lesy Borskej nížiny (Stream floodplain forests of the Borská Nížina Lowland)
Kollár, J., Šimonovič, V., Kanka, R. & Balkovič, J.
59-71
Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona (jz. Slovensko) (Aquatic and marshland vegetation of the lower Hron River alluvium (SW Slovakia))
Kubalová, S.
73-82
Príspevok k poznaniu spoločenstva s Berula erecta na Slovensku (The contribution to knowledge of the community with Berula erecta in Slovakia)
Hegedüšová, K., Škodová, I. & Valachovič, M.
83-93
Prípotočné lužné lesy v okolí obce Kálnica v Považskom Inovci (Foothill floodplain forests near the Kálnica village in the Považský Inovec Mts)
Babicová, D.
95-104
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
105-110
Nositelia Holubyho pamätnej medaily udelenej v roku 2008
Mereďa ml., P.
111-112
Uznanie po rokoch
I. Mistrík
113
Životné jubileá
114–115: Manica, M. – Jubilant, prof. Ing. Milan Križo, CSc. osemdesiatročný
116–125: Pišút, I. – Životné jubileum RNDr. Anny Lackovičovej, CSc.
125–126: Kochjarová, J. – Doc. RNDr. Viere Ferákovej, CSc. k životnému jubileu
Nekrológy a spomienky
Hindák, F. – In memoriam RNDr. Štefan Juriš, CSc.
127–128
Recenzie
10: Masarovičová, E. – Erdelská O., Erdelský K., Kvačala M., Dugas D. & Komárová Z. Atlas liečivých rastlín. Bratislava: Príroda, 2008. 215 p. ISBN 978-80-07-01527-2.
72: Košťál, J. – Řehořek, V. (ed.). Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Zoborských vrchov. Nitra : SPU, 2007. 163 p. ISBN 978-80-8069-897-3. Cena 6,80 €.
Pokyny pre autorov
129–130
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -