Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 31, č. 2 (2009)

 
str.
Floristické poznámky Karola Laubnera (18??–193?) z okolia Bratislavy (Karl Laubner’s (18??–193?) floristic notes from surroundings of Bratislava)
Valenta, V.
3-6
Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých (prevažne synantropných) druhov rastlín v orografickom celku Oravská Magura [Unusual altitudinal distribution of some (mostly synanthropic) plants species in orographic district Oravská Magura Mts] )
Štrba, P. & Gogoláková, A.
7–15
Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v severnej časti Štiavnických vrchov (Occurrence of some rare vascular plants in north part of the Štiavnické vrchy Mts)
Slezák, M. & Kukla, J.
17-25
Sedlové rašelinisko na Kubínskej holi: horúce miesto špecifickej druhovej diverzity (A mire at col of Mt. Kubínska Hoľa: hotspot of a specific plant species diversity)
Bernátová, D. & Kučera, P.
27–33
Spoločenstvá Scirpetum sylvatici a Epilobio palustri-Juncetum effusi na Borskej nížine (Communities Scirpetum sylvatici and Epilobio palustri-Juncetum effusi in the Borská nížina Lowland)
Malovcová-Staníková, M.
35–39
Makrofytná vegetácia vodných nádrží Nízkych Tatier (Slovensko) [Macrophyte vegetation of the water reservoirs in the Nízke Tatry Mts (Slovakia)]
Hrivnák, R., Oťaheľová, H., Kochjarová, J. & Dúbravková, D.
41–51
Fytocenologické a ekologické zmeny v spoločenstve Poo chaixii-Fagetum Šomšák 1979 v Slovenskom rudohorí (Volovské vrchy) [Phytocoenological and ecological changes in the association Poo chaixii-Fagetum Šomšák 1979 in the Slovenské rudohorie Mts (the Volovské vrchy Mts)],
Vykouková, I. & Hrubá, S.
53–62
Spoločenstvá zväzu Petasition officinalis v Krivánskej Malej Fatre (Communities of the alliance Petasition officinalis in the Krivánska Malá Fatra Mts)
Jarolímek, I., Kliment, J. & Medvecká, J.
63–75
Stepní flóra a vegetace zemních valůhradiska v obci Bíňa (okr. Nové Zámky) [The steppe flora and vegetation of the loess bulwarks in the Bíňa village (district Nové Zámky, SW Slovakia)]
David, S.
77–85
O kontinentalite na Slovensku a v geobotanike (On continentality in Slovakia and within geobotany)
Kučera, P.
87–109
Terminologická poznámka: zdomácnenie a udomácnenie (Terminological notes on the Slovak terms for „domestication“ and “naturalization”)
Eliáš, P., st.
111–115
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
117–121
Vegetačná databáza – možnosti a využitie (Vegetation database – facilities and utilities)
Šibík, J. & Šibíková, I.
122-125
Výročia osobností v r. 2009, ktoré sa zaslúžili o poznanie flóry Slovenska
Hrabovec, I.
126–128
Životné jubileá
129–132: Erdelský, K.: Životné jubileum prof. RNDr. Eleny Masarovičovej, DrSc.
Kmeťová, E. & Goliašová, K.: Zdravica Dr. Kamile Zahradníkovej, CSc.
Nekrológy a spomienky
M. Repčák: Za Ing. Andrejom Vojtuňom
A. Lackovičová: Zomrel RNDr. Ing. Antonín Vězda, CSc.
133–135
Recenzie
16: : Greguss, L.: Businský, R.: The Genus Pinus L., Pines: contribution to knowledge. A monograph with cone drawings of all species of the world by Ludmila Businská. Acta Pruhoniciana. 2008, 88, 126 p., prílohy. Náklad 500 ks.
34: Lackovičová, A. & Goliašová, K.: Nová botanická monografia: Kliment, J. (ed.) et al., 2008. Príroda Veľkej Fatry. Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. ISBN 978-80-223-2410-6.
Pokyny pre autorov
129–130
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -