Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 32, č. 1 (2010)

 
str.
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2009 (Annual report of the Slovak Botanical Society for 2009)
Mereďa, P., ml.
3–10
Diverzita cyanobaktérií a rias štrkoviskového jazera vo Vajnoroch v Bratislave [Diversity of cyanobacteria and algae of the gravel-pit lake at Vajnory in Bratislava (W Slovakia)]
Hindáková, A. & Hindák, F.
7–15
Výskyt diskovky dubovej (Parmelina quercina) na Slovensku (Occurrence of Parmelina quercina in Slovakia)
Guttová, A. & Lackovičová, A.
19–23
Nová lokalita ohrozeného druhu Crataegus lindmanii na Slovensku (New lokality of threatened species Crataegus lindmanii in Slovakia)
Kĺč, V. & Kunštárová, V.
25–28
Recentný výskyt smldníka lekárskeho (Peucedanum officinale) na Slovensku [Current occurrence of Hog's Fennel (Peucedanum officinale) in Slovakia]
Eliáš, P., ml., Fehér, A., Dítě, D. & Šuvada, R.
29–35
Prvonález Ulmus laevis v Levočských vrchoch (The first finding of Ulmus laevis in Levočské vrchy Mts),
Jarčuška, B.
37–39
Turiec: neuvádzané alebo veľmi zriedkavé populácie vyšších rastlín (New or very rare populations of vascular plants in the Turiec region)
Bernátová, D. & Kučera, P.
41–51
Nové druhy vodních rostlin pro flóru Slovenska (New species of aquatic plants for Slovakia)
Kaplan, Z.
53–58
Komentovaný prehľad zaujímavých nálezov cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska (Annotated survey of interesting findings of vascular plants in central Slovakia)
Slezák, M., Hrivnák, R., Belanová, E. & Jarčuška, B.
59–71
Makrofytná vegetácia Košských mokradí (stredné Slovensko) [Macrophyte vegetation of the Košské mokrade wetlands (Central Slovakia)]
Dúbravková, D., Hrivnák, R. & Oťaheľová, H.
73–88
K variabilite porastov s Deschampsia cespitosa na slienitých vápencoch v centrálnych pohoriach Západných Karpát (On the variability of the Deschampsia cespitosa stands at marly limestones in the central mountains of the Western Carpathians)
Kliment, J.
73–88
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
105–111
Nositelia Holubyho pamätnej medaily udelenej v roku 2009
Mereďa, P., ml.
112–115
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Jarolímek, I., Kliment, J. & Šibík, J.
116–117
Životné jubileá
118–119: Luxová, M – Životné jubileum RNDr. Otílie Gašparíkovej, CSc.
119–125: Guttová, A. – Ivan Pišút – 75
Nekrológy a spomienky
120: Guttová, A. – Vierka Slezáková (rod. Orthová), 1973–2009
120–121: Juhásová, G. – Spomienka na doc. Ing. Františka Benčaťa, DrSc., Dr. h. c.
120–121
Pokyny pre autorov
123–124
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -