Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 32, č. 2 (2010)

 
str.
Cyanobaktérie a riasy malej eutrofnej vodnej nádrže v Modre [Cyanobacteria and algae of a small eutrophic water reservoir at Modra (W Slovakia)]
Hindáková, A. & Hindák, F.
129–135
Machorasty historických cintorínov vo vybraných mestách strednej Európy (Bryophytes on historical cemeteries of selected cities in Central Europe)
Mišíková, K. & Kubinská, A.
137–145
Cerastium lucorum (Caryophyllaceae) – prehliadaný druh flóry Slovenska[ Cerastium lucorum (Caryophyllaceae) – an overlooked species of the flora of Slovakia]
Michalková, E. & Letz, D. R.
147–156
Významné floristické refúgium na Krížnej vo Veľkej Fatre [The important floristic refugium on Krížna Mt. (Veľká Fatra Mts)]
Turis, P., Košťál, J. & Turisová, I.
157–161
Xerotermofilná flóra kaňonovitého prielomu riečky Slatina v Slatinskej kotline [Xerotermophilous flora of the canyon of the Slatina river in the Slatinská kotlina basin]
Manica, M.
163–169
Populácia druhu Orchis tridentata pri Brieští (pohorie Žiar) [Population of Orchis tridentata near the village of Brieštie (Žiar Mts)],
Očka, S.
171–173
K premenlivosti Pinguicula vulgaris v Západných Karpatoch na území Slovenska [On the variability of Pinguicula vulgaris in the Western Carpathians in the territory of Slovakia]
Bernátová, D.
175–181
K výskytu druhu Crepis sibirica v Lúčanskej Malej Fatre (On the occurence of Crepis sibirica in the Lúčanská Malá Fatra Mts)
Duchoň, M. & Šibík, J.
183–189
Nové nálezy ohrozených a vzácnejších taxónov cievnatých rastlín v Malých Karpatoch. III. (New findings of threatened and rare taxa of vascular plants in the Malé Karpaty Mts. III.)
Králik, T.
191–201
Charakteristika asociácie Luzulo albidae-Quercetum petraeae v Štiavnických vrchoch (stredné Slovensko) [Characteristic of the association Luzulo albidae-Quercetum petraea e in the Štiavnické vrchy Mts (central Slovakia)]
Slezák, M.
203–213
Rastlinné spoločenstvá zatienených skál na Muránskej planine a vo Veľkej Fatre (Plant communities of the shaded rocks in the Muránska planina Mts and Veľká Fatra Mts)
Kochjarová, J., Kliment, J. & Šoltés, R.
215–238
Spoločenstvá tvrdých lužných lesov juhovýchodnej časti územia Bratislavy (The communities of the hardwood floodplain forests in the southeastern part of Bratislava)
Májeková, M. & Vykouková, I.
239–251
Aplikácia metód modelovania oslnenia georeliéfu, topoklímy a výmoľovej erózie v prostredí GIS (na príklade Devínskej Kobyly) [Application of methods for modelling terrain insolation , topoclimate and gully erosion in GIS: a case study of the Devínska Kobyla Mt.)]
Senko, D.
253–273
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
275–281
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
282–285
Životné jubileá
286: Bernátová, D., Šípošová, H. & Mičieta, K.: Jozef Májovský sa dožíva 90 rokov
Nekrológy a spomienky
Hindák, F.: Zomrel popredný maďarský algológ a hydrobiológ Dr. Antal Schmidt, nositeľ Holubyho pamätnej medaily SBS
Lux, A. & Cholvadová, B.: Prof. RNDr. Ján Hudák, DrSc., 27. 2. 1945–28. 7. 2010
Kliment, J.: K nedožitým deväťdesiatinám RNDr. Ing. Dezidera Magica
287–291
Recenzie
134: Hrivnák, R.: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Praha: Academia, 2009. 524 p.
162: Pišút, I.: Bacigálová, K. Flóra Slovenska X/2. Mycota (Huby) Ascomycota (Vreckaté huby) Taphrinomycetes Taphrinales (Grmanníkotvaré) čeľ. Protomycetaceae čeľ. Taphrinaceae. Bratislava: Veda, 2010. 184 p. ISBN 978-80-224-1096-0.
134, 162
Pokyny pre autorov
292–293
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -