Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 33, č. 1 (2011)

 
str.
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2010 (Annual report of the Slovak Botanical Society for 2010)
Mereďa ml., P.
3-8
K problematike nepôvodných a inváznych cyanobaktérií a rias na Slovensku (On alien and invasive cyanobacteria and algae in Slovakia)
Hindák, F. & Hindáková, A.
9-19
Opätovne potvrdený výskyt pokruta jesenného (Spiranthes spiralis, Orchidaceae) na Kysuciach v kontexte výskytu druhu na Slovensku (Rediscovery of Spiranthes spiralis Orchidaceae in the Kysuce region in the context of a species distribution in Slovakia)
Dítě, D., Vlčko, J., Jasík, M., Kolník, M. & Janoviak, J.
21–25
Recentné nálezy druhov Trifolium angulatum a Trifolium retusum na Podunajskej nížine (Current findings of Trifolium angulatum and Trifolium retusum in the Podunajská nížina Lowland)
Eliáš, P., ml., Dítě, D., Melečková, Z. & Zajac, M.
27–32
Elatinka maďarská (Elatine hungarica) na Podunajskej nížine (Elatine hungarica in the Danube Lowland)
Király, G. & Eliáš, P., ml.
33–38
Turiec: neuvádzané alebo veľmi zriedkavé populácie vyšších rastlín II (New or very rare populations of vascular plants in the Turiec region II)
Bernátová, D.
39–49
Flóra a vegetácia vodných biotopov v oblasti stredných tokov Váhu, Nitry, Žitavy a Hrona [Flora and vegetation of the aquatic habitats in the middle reaches of Váh, Nitra, Žitava, and Hron rivers (SW Slovakia)]
Kochjarová, J.
51–66
Rastlinné spoločenstvá antropogénnych vodných nádrží Štiavnických vrchov (Plant communities of artificial water reservoirs of the Štiavnické vrchy Mts)
Oťaheľová, H., Hrivnák, R., Kochjarová, J., Valachovič, M. & Paľove-Balang, P.
67–82
Príspevok k poznaniu lesných spoločenstiev Malej Tureckej a Majerovej skaly vo Veľkej Fatre [Contribution to the knowledge of forest communities in Malá Turecká valley and Mt. Majerova skala (Veľká Fatra Mts)]
Hegedüšová, K & Wilsch, R.
83–91
Niekoľko zaujímavostí z histórie slovenskej botaniky – kuriózne zauzlené autorstvá (Some curiosities in the history of Slovak botany – quaintly entangled authorships)
Kliment, J.
93–102
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
103–109
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
110–115
Nositelia Holubyho pamätnej medaily udelenej v roku 2010
Mereďa ml., P.
116
Životné jubileá
Šípošová, H. et Vozárová, M.: Jubileum RNDr. Ivana Hrabovca, CSc
117–130
Recenzie
20: Fedorková, B.: Dítě, D., Eliáš, P. & Hrčka, D. Horské rostliny. Praha : Mladá fronta, 2010. 288 s. ISBN 978-80-204-2152-4.
26: Hindáková, A.: Koutná, A., Chovancová, B. (eds). Tatry – príroda. Praha : Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baslet, 2010. 648 s. ISBN 978-80-7340-115-3.
50: Fehér, A.: Vinogradova, Ju. K., Majorov, S.R. & Chorun, L. V. Čjornaja kniga flory Srednej Rossii. Moskva : GEOS, 2010. 512 s. ISBN 978-8-89119-487-9.
20, 26, 50
Pokyny pre autorov
131–132
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Peter Kučera -