Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 35, č. 2 (2013)

 
str.
Aktuálne údaje o výskyte niektorých vodných a močiarnych rastlín na Slovensku (Actual data on occurrence of some aquatic and marsh plants on the territory of Slovakia)
Kochjarová, J., Hrivnák, R., Oťaheľová H., Dúbravková D., Paľove-Balang P., Novikmec, M., Hamerlík, L. & Svitok, M.
107–118
Nové zaujímavé floristické nálezy z okolia Myjavy (západné Slovensko) [New interesting floristical findings from the Myjava surroundings (western Slovakia)]
Figura, T.
119–126
Zaujímavé nálezy ruderálnych, segetálnych a zavlečených cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska II. (Interesting findings of ruderal, weed and alien vascular plants in centralSlovakia II.)
Letz, D. R. & Hrivnák, R.
127–140
Nové nálezy ohrozených a vzácnejších taxónov cievnatých rastlín v Malých Karpatoch IV. (New findings of threatened and rare taxa of vascular plants in the Malé Karpaty Mts. IV.)
Králik, T.
141–160
Bukové lesy juhozápadnej časti Veľkej Fatry (Beech forests of the southwestern part of the Veľká Fatra Mts)
Ujházyová, M., Ujházy, K. & Máliš, F.
161–198
Syntaxonómia rastlinných spoločenstiev Doliny Siedmich prameňov (Belianske Tatry) – ujasnenie náplne syntaxonóv uvádzaných v súčasnosti a minulosti a možné príčiny vedúce k zmenám v klasifikácii [The syntaxonomy of the plant communities of the Valley of Seven Springs (Belianske Tatry Mts) – clarifying the syntaxons content reported in the past and present and possible reasons of classification changes]
Rydzyková, Z. & Šibík, J.
199–213
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eláš, P., ml. (ed.)
214–224
Jubileá
s. 225: Schwarzová, T.: Jubileum RNDr. Viery Michalkovej
s. 226: Mártonfiová, L. & Mártonfi, P.: Životné jubileum Ing. Vlastimila Mikoláša.
s. 230: Oťaheľová, H. & Hindák, F.: Zaslúžilý člen SBS RNDr. Jan Květ, CSc. jubiluje
225, 226, 230
Nekrológy a spomienky
232: Erdelský, K.: Opustila nás RNDr. Svatava Klenovská, CSc.
233: Mistrík, I.: Ing. Jozef Kolek, DrSc.
236: Erdelská, O.: Spomienky k nedožitej 90-tke RNDr. Andreja Luxa, CSc.
241: Schwarzová, T., Mercel, F., Baranec, T., Kothajová, H. & Šípošová, H.: Doc. RNDr. Jozef Májovský (10. 6. 1920–16. 4. 2012)
247: Kliment, J.: Za RNDr. Jánom Medovičom, CSc. (12. 10. 1932–12. 1. 2013)
253: Goliašová, K.: Spomienka na Prof. dr. hab. Halinu Piękoś-Mirkowu
232, 233, 236, 241, 247, 253
Recenzie
140: Uherčíková, E.: Seitz, B., Ristow, M., Prasse, R., Machatzi, B., Klemm, G., Böcker, R. & Sukopp, H. Der Berliner Florenatlas. Verhandlungen des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg, Beiheft 7, 2012, 533 strán. Cena 27,00 €. ISBN 978-3-942062-08-4.
160: Guttová, A.: Wilk, K. Calcicolous species of the genus Caloplaca in the Polish Western Carpathians. Polish Botanical Studies 29: 1–91. 2012. ISBN 978-83-62975-13-6.
255: Feráková, V. & Zaliberová, M.: Jehlík, V. Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas. Praha : Academia 2013. 542 s. ISBN 978-80-200-2099, 595 Kč.
140, 160, 255
Pokyny pre autorov
258–259
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Brutovská a Andrea Sámelová -