Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 36, č. 2 (2014)

 
str.
Mikroflóra siníc a rias pieskoviskových jazier Mlákypri Sekuliach na Záhorí (západné Slovensko) [(Microflora of cyanobacteria and algae of sand-pit lakes Mláky at Sekule in Záhorie (Western Slovakia)]
Hindáková, A. & Hindák, F.
135–143
Sinice a riasy malého štrkoviskového jazera v lesoparku v Rusovciach (západné Slovensko) [(Cyanobacteria and algae of a small gravel–pit pool in the park of Rusovce, Bratislava (Western Slovakia)]
Hindáková, A. & Hindák, F.
145–153
Prvý nález druhu Phyteuma nigrum F.W. Schmidt na Slovensku [First record of the species Phyteuma nigrum F.W. Schmidt in Slovakia]
Galvánek, D. & Žák, Ľ.
155–157
Několik starších floristických dat ze Slovenska (Several older floristic data from Slovakia)
Kolbek, J.
159–166
Nové poznatky o flóre cievnatých rastlín Prírodnej pamiatky Tomášikovský presyp (New knowledge on the flora of vascular plants of the Tomášikovský presyp Natural Monument)
Bacsa, K. & Melečková, Z.
167–179
Nové zaujímavé floristické nálezy z okolia Myjavy III (západné Slovensko) [New interesting floristical findings from Myjava surroundings III (Western Slovakia)]
Figura, T.
181–185
Klíč k určování druhů rodu Bolboschoenus (Cyperaceae) a jejich výskyt na Slovensku [Identification key of Bolboschoenus species (Cyperaceae) and their occurrence in Slovakia]
Hroudová, Z., Hrivnák, R., Zákravský, P. & Marhold, K.
187–204
Nová lokalita nátržníka drobnokvetého (Potentilla micrantha Ramond ex DC.) na Slovensku (New locality of Potentilla micrantha Ramond ex DC. in Slovakia)
Vadel, Ľ. & Kamenská, Z.
205-208
Upozornenie na používanie termínov "prírodný" a "prirodzený" v slovenskej lesníckej literatúre: prehľad prác (A notice on the use of the terms "prírodný" and "prirodzený" in the Slovak forestry literature: a review)
Kučera, P.
209–222
Poznámky k prvému nálezu Geranium purpureum Vill. na Slovensku a rozšírenie druhu na železničných staniciach Záhoria (západné Slovensko) [Notes on the first finding of Geranium purpureum Vill. in Slovakia, and the species distribution in the railway stations of the Záhorie Region (Western Slovakia)]
Zaliberová, M. & Májeková, J.
223–232
Lieskové porasty severozápadnej časti Kremnických vrchov (European hazel stands of the north-western part of the Kremnické vrchy Mts)
Kliment, J.
233–243
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eláš, P., ml. (ed.)
244–263
Ocenění Prof. RNDr. Františka Hindáka, DrSc. bronzovou pamětní medailí Univerzity Palackého s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého
Hašler, P.
264–265
Jubileá
s. 266: Erdelská, O.: Okrúhle jubileum Antónie Šrobárovej
s. 267: Burkovský, J. & Hrivnák, R.: Naša jubilantka RNDr. Alžbeta Cvachová
s. 269: Kochjarová, J.: RNDr. Ján Kliment, CSc. jubiluje
266, 267, 269
Nekrológy a spomienky
286: Pavlovkin, J.: Opustil nás Prof. RNDr. Anton Ján Novacký, CSc.
286
Recenzie
144: Hindáková, A.: Houk, V., Klee, R. & Tanaka, H. 2014. Atlas of freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions. Part IV. Stephanodiscaceae B: Stephanodiscus, Cyclostephanos, Pliocaenicus, Hemistephanos, Stephanocostis, Mesodictyon & Spicaticribra. In: Poulíčková, A. (ed.). Fottea 14 Supplement, 529 pp. Cena: 149 € plus poštovné a balné (14 €) zo zdroja Klee-Blatt (http://klee-blatt.eu/english/products).
154: Hindák, F.: Yamagishi T. 2013. Lepocinslis (Euglenophyta). Taxonomical Review. Bishen Singh Mahendra Pal Singh. Dehra Dun, India. 141 pp. ISBN 978-81-211-0871-3. Cena neudaná.
158, 180, 186, 222: Kliment, J.: Chytrý M. (ed.): Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 2013, 552 p., ISBN 978-80-200-2299-8.
144, 154, 158, 180, 186, 222
Pokyny pre autorov
288–289
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -