Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 37, č. 1 (2015)

 
str.
Mikroflóra siníc a rias slatinného rašeliniska v Šuji v Rajeckej doline (stredné Slovensko) [Microflora of cyanobacteria and algae of an alkaline fen Šujské rašelinisko (Rajecká Valley, Central Slovakia)]
Hindáková, A., Hindák, F. & Balážová T.
11–20
Zmeny v spektre ruderálnych spoločenstiev Bratislavy po tridsiatich rokoch (Changes in spectrum of ruderal communities of Bratislava after thirty years)
A. Rendeková
21–32
Vegetácia sutinových lesov Zoborských vrchov (Scree forest vegetation of the Zoborské vrchy Mts)
Košťál, J., Hrivnák, R., Petrášová, A. & Feszterová, M.
33–45
Centrá biodiverzity hlavného hrebeňa Krivánskej Malej Fatry (The biodiversity hotspots of the main ridge of the Krivánska Malá Fatra Mts)
Šibík, J., Senko, D. & Bernátová, D.
47–68
Vývoj zmladenia smrekového lesa po gradácii podkôrnikov pri rôznych režimoch manažmentu (A progress in regeneration of spruce forest after the bark beetle outbreak under the different management regimes)
Gelatičová, K. & Šibík, J.
69–85
Flóra a vegetácia na obnaženom dne vypustených vodných nádrží v okolí Zvolena a Banskej Štiavnice (Flora and vegetation on the bottom of emptied water ponds near the towns of Zvolen and Banská Štiavnica)
Kochjarová, J., Hrivnák, R. & Letz D. R.
87–102
Zmeny v druhovom zložení asociácie Homogyno alpinae-Nardetum po takmer 60 rokoch (Changes in the species composition of the association Homogyno alpinae-Nardetum after circa 60 years)
Kliment, J.
103–114
Spoločenstvá kyslomilných bukových lesov Bystričskej a Prieslopskej doliny v Lúčanskej Malej Fatre (Communities of acidophilous beech forests in the Bystričská and Prieslopská dolina Valley in the Lúčanská Malá Fatra Mts)
Hederová, L., Ujházyová, M. & Ujházy, K.
115–133
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2014
Mereďa, P.
3-9
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eláš, P., ml. (ed.)
134–141
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
142–146
Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2014
Mereďa, P.
147-149
Jubileá
s. 150: Guttová, A. & Lackovičová, A.: K osemdesiatym narodeninám lichenológa RNDr. Ivana Pišúta, DrSc. (*13. 3. 1935)
150
Nekrológy a spomienky
s. 155: Oťaheľová, Ľ. & Kováčik, Ľ.: Rozlúčili sme sa s RNDr. Štěpánom Husákom, CSc. (31. 12. 1939 – 25. 10. 2014)
155
Recenzie
10: Hindáková, A.: Wojtal, A. Z. 2013. Species composition and distribution of diatom assemblages in spring waters from various geological formations in southern Poland. Bibliotheca Diatomologica, Volume 59, 436 pp. cena brožovanej knihy: 159 €.
46: Hindák, F: Knappe J. & Huth K. 2014. Rotalgen des Süßwassers in Deutschland und angrenzenden Gebieten. J. Cramer in der Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung. Bibliotheca Phycologica, Vol. 118, 142 pp. ISBN 978-3-443-60045-7, ISSN 0067-8122.
86: Dítě, D. & Valachovič, M.: Řepka, R. & Grulich, V. 2014. Ostřice České republiky. Terénní obrazový průvodce. Vydal Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a drevařské fakulty Mendlovy univerzity Brno, v spolupráci s ČSOP ZO Hořepník Prostějov v edícii Lesnická práce. 208 strán, 518 obrázkov. ISBN 978-80-7458-066-6. Cena: približne 10 €.
10, 46, 86
Pokyny pre autorov
156–157
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -