Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 37, č. 2 (2015)

 
str.
Cyanobaktérie a riasy minerálnych prameňov slatinného rašeliniska Močiar v Stankovanoch (Cyanobacteria and algae of mineral springs of the fen Močiar at Stankovany, Central Slovakia)
Hindáková, A. & Hindák, F.
161–197
Ostrica česká (Carex bohemica Schrad.), známy-neznámy druh slovenskej flóry [(Bohemian Sedge (Carex bohemica Schrad.), known-unknown species of the Slovak flora)]
Dítě, D., Eliáš ml., P., Melečková, Z. & Šimková, A.
169–179
Zaujímavejšie nálezy synantropných a zavlečených cievnatých rastlín v alúviu Rimavy (Interesting findings of synanthropic and alien vascular plants in the alluvium of Rimava River)
Májeková, J., Blanár, D. & Zaliberová, M.
181–189
Variabilita, rozšírenie a porovnanie spoločenstiev s dominantným druhom Vaccinium myrtillus v Malej Fatre (Variability, distribution and comparision of plant communities dominated by Vaccinium myrtillus in the Malá Fatra Mts)
Bittnerová S. & Šibík, J.
191–208
Vývoj zmladenia smrekového lesa po gradácii podkôrnikov pri rôznych režimoch manažmentu (A progress in regeneration of spruce forest after the bark beetle outbreak under the different management regimes)
Slezák, M., Hrivnák, R. & Petrášová, A.
209–225
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eláš, P., ml. (ed.)
134–141
Jubileá
s. 239: Šoltés, R: Životné jubileum Ing. Jozefa Školeka, CSc.
s. 245: Školek, J: Doc. RNDr. Rudolf Šoltés, CSc. sedemdesiatnik
s. 249: Kochjarová, J: Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. jubiluje

239, 245, 249
Nekrológy a spomienky
s. 251: Hindák, F: Spomienka na dve veľké postavy európskej algológie: prof. J.W.G. Lunda a prof. N.V. Kondratevu
s. 253: Kliment, J.: Desať rokov po…
s. 255: Valachovič, M.: Opustil nás doc. RNDr. Kamil Rybníček, CSc.
251, 253, 255
Recenzie
s. 256: Kolbek, J.: Hegedüšová Vantarová K., Škodová I. (eds): Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia. Veda, Bratislava, 2014, 580 s. incl. 23 tab., 8 foto, 1 mapa. ISBN: 978-80-224-1355-8.
256
Pokyny pre autorov
262–263
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -