Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 38, č. 1 (2016)

 
str.
Cyanobaktérie a rozsievky v studených minerálnych prameňoch NPP Mičinské travertíny na strednom Slovensku [Cyanobacteria and diatoms of cold mineral springs in the National Natural Landmark of Mičiná (Central Slovakia)]
Hindáková, A. & Hindák, F.
13–19
Nová lokalita smldníka piesočného (Peucedanum arenarium Waldst. et Kit.) na Slovensku (New locality of Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. in Slovakia)
Eliáš, P. ml., Dítě, D. & Melečková, Z.
21–26
Opätovne potvrdený výskyt škripinca trojhranného (Schoenoplectus triqueter (L.) Palla) na Slovensku [Rediscovery of Schoenoplectus triqueter (L.) Palla in Slovakia]
Dítě, D. & Melečková, Z., Eliáš, P. ml.
27–36
Diverzita flóry železničných staníc na trati Poprad – Plaveč (východné Slovensko) [Diversity of the flora of the railway stations on the Poprad – Plaveč line (Eastern Slovakia)]
Májeková, J. & Limánek, J.
37–45
Zajímavé nálezy vodních a mokřadních rostlin z území Slovenska (Interesting findings of aquatic and marsh plants from Slovakia)
Bubíková, K., Hrivnák, R. & Slezák, M.
47–62
Upozornenie na používanie termínov „prírodný“ a „prirodzený“ v slovenskej lesníckej literatúre: jazykový a obsahový rozpor a dopad na klasifikáciu lesných porastov (A notice on the use of the terms “prírodný” and “prirodzený” in the Slovak forestry literature: a linguistic and semantic conflict and consequent impact on classification of forests)
Kučera, P.
63–78
Dve zriedkavé ruderálne spoločenstvá z Bratislavy (Two rare ruderal plant communities from Bratislava)
Jarolímek, I. & Valachovič, M.
79–84
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2015
Mereďa, P.
3–12
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eláš, P., ml. (ed.)
85–93
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
94–98
Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2015
99-102
Jubileá
s. 103: Valachovič, M.: Profesor Dr. habil. Ladislav Mucina, PhD.
s. 104: Paľove-Balang, P.: Životné jubileum RNDr. Milady Čiamporovej CSc.
s. 105: Slováková, Ľ.: Okrúhle jubileum RNDr. Gabriely Vizárovej, Dr.Sc.
s. 107: Hrivnák, R.: Jubilujúca RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.
s. 109: Jarolímek, I.: K životnému jubileu RNDr. Márie Zaliberovej, CSc.

103, 104, 105, 107, 109
Nekrológy a spomienky
s. 123: Bacigálová, K.: RNDr. Mária Stanová 21. 3. 1930–28. 1. 2016
s. 124: Eliáš, P. st.: Dvaja spolužiaci (k 110. výročiu narodenia Pavla Sillingera a Martina Červenku)

123, 124
Recenzie
s. 20 Hindáková, A.: Kulikovskiy, M., Lange-Bertalot, H., Metzeltin, D., Witkowski, A., Gololobova, M. A., Skvortzow, B. V. 2012: Lake Baikal: Hotspot of Endemic Diatoms, I. In: Lange-Bertalot, H. (ed.). Iconographia Diatomologica, Volume 23: 1–607. Pevná väzba, cena knihy 198–218 €. ISBN 978-3-905997-09-5.
s. 46: Valachovič, M.: Solomon J., Shulkina T., Schatz G.E. eds. 2013: Red List of the Endemic Plants of the Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Russia and Turkey. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden (MSB) 125. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis. 451 strán, ISBN: 978-0915279-82-1.
s. 129: Kolbek, J: Řepka, R. & Grulich, V. 2014. Eccarius W. 2009. Die Orchideengattung Cypripedium. EchinoMedia Verlag Dr. Kerstin Ramm, Bürgel, 384 str. + 667 obr. ISBN 978-3-937107-19-6. Cena: 79 €.
20, 46, 129
Pokyny pre autorov
132–133
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -