Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 39, č. 1 (2017)

 
str.
Nové poznatky o rozšírení cievnatých rastlín vo Veľkej Fatre (New information on distribution of vascular plants in the Veľká Fatra Mts)
J. Kliment, D. Bernátová, D. Dítě, Z. Dítětová, K. Hegedüšová, R. Hrivnák, M. Jasík, P. Kučera, J. Nechaj, S. Očka, M. Slezák, H.Šípošová, K. Škovirová, J. Štěpánek, J. Topercer & K. Ujházy
13–53
Cievnaté rastliny obilného sila v Trebišove (Vascular plants of the grain silo in Trebišov)
J. Májeková, V. Jehlík & M. Zaliberová
55–59
Hadomor maloúborový (Scorzonera parviflora) – takmer vymiznutý druh slovenskej flóry (Scorzonera parviflora – nearly disappeared species of the Slovak flora)
D. Dítě, Z. Dítětová & P. Eliáš ml.
61–72
Nová lokalita Thesium ebracteatum (ľanolistník bezlistencový) na Slovensku (New locality of Thesium ebracteatum in Slovakia)
M. Jasík & D. Dítě
73–78
Nové zaujímavé floristické nálezy z okolia Myjavy IV (západné Slovensko) [New interesting floristical findings from Myjava surroundings IV (Western Slovakia)]
T. Figura & F. Bača
79–83
Rastlinné spoločenstvá tatranských ľadovcových plies a antropogénnych vodných nádrží v priľahlých pohoriach a kotlinách (Plant communities of the Tatry Mountain glacial lakes and man-made ponds at the foothills)
J. Kochjarová & R. Hrivnák
85–98
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2016
Mereďa, P.
3-11
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
99–106
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
107–116
Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2015
117–118
Jubileá
s. 119: Peťko, B.: Prof. RNDr. František Hindák, DrSc. osemdesiatnik
s. 121: Michalková, E.: RNDr. Kornélia Goliašová, CSc. znovu jubilantkou
s. 128: Randáková, Z. & Kováčik, Ľ..: Sladké Drievko – jubileum 20 rokov

119, 121, 128
Nekrológy a spomienky
s. 131: Zaliberová, M.: Krátka spomienka na prof. dr. hab. Karola Latowského z Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani (1939–2017)

131
Iné
s. 12, 54: Šibík, J.: Európsky červený zoznam biotopov
12, 54
Pokyny pre autorov
133-134
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -