Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 40, č. 1 (2018)

 
str.
Príspevok k poznaniu diverzity lišajníkov východného Slovenska (Contribution to the knowledge of lichen diversity of the Eastern Slovakia)
A. Guttová, Z. Palice, J. Liška & A. Lackovičová
11–34
20 rokov výskumu machorastov na cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave (20 years of the research of bryophytes in the cemetery Kozia brána in Bratislava)
K. Godovičová & K. Mišíková
35–44
Nové nálezy dvoch kritických druhov bryoflóry Slovenska, Campylium protensum a Palustriella falcata (New findings of two critical species of the bryoflora of Slovakia, Campylium protensum and Palustriella falcata)
J. Kliment, D. Bernátová, J. Kochjarová, R. Hrivnák & R. Šoltés
45–45
Prvý údaj o výskyte žitniaka hrebenitého, Agropyron pectinatum (Poaceae), na východnom Slovensku [The first finding of Agropyron pectinatum (Poaceae) in Eastern Slovakia]
M. Dudáš
49–53
Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2017 v okolí Stupavy a Bratislavy-Devínskeho Jazera (západné Slovensko) [Results of the Floristic mini-course held in 2017 in the Stupava and Bratislava-Devínske Jazero towns surroudings (Western Slovakia)]
J. Májeková, P. Mereďa ml., M. Zaliberová & I. Hodálová
55–62
Príspevok k poznaniu reliktnej flóry oblasti Tatranskej Javoriny (Contribution to the knowledge of the relict flora of the Tatranská Javorina region)
D. Bernátová & J. Uhlířová
63–69
Prvé floristické správy publikované v Bulletine Slovenskej botanickej spoločnosti (First floristical notes published in the Bulletin of the Slovak Botanical Society)
P. Eliáš st.
71–75
Vzácny rukopis Zelinkára z velčickej fary (Unique manuscript of a medicinal plants book from parish house in Velčice, SW Slovakia)
P. Eliáš st.
77–81
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2017
Mereďa, P.
3–9
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
82–97
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
98–103
Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2015
98–103
Jubileá
s. 106: Zaliberová, M.: Krásnych osemdesiat – RNDr. Terézia Schwarzová, CSc.
106
Nekrológy a spomienky
s. 111: Feráková, V.: Jan Čeřovský * 9. 2. 1930 – †7. 9. 2017
s. 112: Guttová, A. & Lackovičová, A.: RNDr. Ivan Pišút, DrSc. (*13. 3. 1935 – †14. 12. 2017)
s. 114: Mišíková, K. & Guttová, A.: RNDr. Anna Kubinská, CSc. (*26. 7. 1949 – †23. 12. 2017)
111, 112, 114
Recenzie
s. 10: Valachovič, M.: Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Pyšek P., 2017: Flora and Vegetation of the Czech Republic. Plant and Vegetation 14, Springer. 466 pp. ISBN 978-3-319-63180-6
s. 54: Guttová, A.: Moberg, R., Tibell, S. & Tibell, L. 2017. Nordic Lichen Flora Vol. 6 Verrucariaceae 1. Museum of Evolution, Uppsala University, Naturcentrum AB, Nordic Lichen Society, Billes Tryckeri AB, Mölndal. 85 pp. ISBN 978-91-85221-33-2. Cena 57 €.
10, 54
Pokyny pre autorov
120–121
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -