Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 40, č. 2 (2018)

 
str.
Rozšírená terminológia pre korunu a súkvetie čeľade Asteraceae (Adapted terminology for corolla and inflorescence of family Asteraceae)
M. Hrabovský, E. Zahradníková & K. Mičieta
125–134
Nové zaujímavé floristické nálezy z okolia Myjavy V (západné Slovensko) [New interesting floristical findings from Myjava surroundings V (Western Slovakia)]
M. Duchoň
135–155
Prehliadané spoločenstvo s pajaseňom žliazkatým (Ailanthus altissima) na Slovensku (Overlooked community with Ailanthus altissima in Slovakia)
M. Valachovič
35–51
Príspevok k poznaniu zaujímavej lokality Silava (Martin, stredné Slovensko) [Contribution to the knowledge of the interesting locality Silava (Martin, Central Slovakia)]
K. Hegedüšová, J. Topercer & D. Bernátová
53–67
Carex buxbaumii – horúci kandidát na vyhynutie na Slovensku (Buxbaum’s sedge – a hot candidate for extinction in Slovakia)
D. Bernátová, J. Kliment & J. Topercer
53-67
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
181–194
Jubileá
s. 195: Valachovič, M.: Vladimír Řehořek – 85-ročný
s. 196: Mereďa, P. ml.: Doc. RNDr. Viera Feráková, CSc. oslávila 80. narodeniny
s. 212: Hrivnák, R.: Doc. Ing. Karol Ujházy, PhD. – päťdesiatka „na krku“
195, 196, 212
Recenzie
s. 156: Oťaheľová, H. & Hrivnák, R.: Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds) 2017. Mokřady: ekologie, ochrana, udržitelné využívání. Episteme: Natura, Jihočeská univerzita, České Budějovice. 631 pp. ISBN 978-80-7394 -658-6.
156
Eliáš, P. st.: Dve zhodné zámeny mien: Osvačilová versus Opluštilová
162
Miroslava Malovcová-Staníková: Spomienka venovaná Ing. Rudolfovi Vavrovi
214
Pokyny pre autorov
217–218
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -