Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 41, č. 2 (2019)

 
str.
Účinky kremíka na interakciu medzi cirokom a vybranými patogénnymi hubami (The effects of silicon on the interaction between sorghum and selected pathogenic fungi)
M. Bathóová, B. Bokor, P. Mikušová & M. Martinka
117–125
Revízia morfologickej terminológie, 1. Výbežky (Revision of morphological terminology, 1. Innovations)
M. Hrabovský & Z. Randáková
127–139
Morfológia, taxonómia a menoslovie paliem (Arecaceae) [Morphology, taxonomy and nomenclature of palms (Arecaceae)]
M. Hrabovský, E. Zahradníková & J. Kliment
141–158
Lišajníky Muránskej planiny V (Lichens of the Muránska planina Mts V)
A. Guttová, J. P. Halda & Z. Palice
159–186
K výskytu prvosienky „primula auricula aurea“ v Tribeči (On the occurrence of the “primula auricula aurea” in Tribeč Mts.)
P. Eliáš st.
187–197
Prvý nález Listera cordata v Oravskej Magure (The first finding of Listera cordata in the Oravská Magura Mts.)
J. Somogyi
199–201
Zaujímavé nálezy ruderálnych, segetálnych a zavlečených cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska III (Interesting findings of ruderal, weed and alien vascular plants in central Slovakia III)
R. Hrivnák, D. Blanár, P. Eliáš ml., J. Kochjarová, F. Máliš, M. Slezák, M. Hrivnák, J. Kliment, K. Ujházy, M. Ujházyová, M. Valachovič & K. Hegedüšová
203–219
Mokraďná vegetácia rybníkov pod Rakytovcom (Stupava, Malé Karpaty) [Wetland vegetation of ponds under the Rakytovec hill (Stupava, Malé Karpaty Mts.)]
K. Mišíková, S. Kubalová, K. Godovičová & J. Dušička
221–229
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
230–247
Jubileá
s. 248: M. Luxová & M. Čiamporová: Životné jubileum RNDr. Otílie Gašparíkovej, CSc.
s. 250: K. Erdelský: Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. jubiluje
s. 254: A. Guttová: RNDr. Anna Lackovičová, CSc. jubiluje
s. 258: K. Goliašová & E. Michalková: Jubileum RNDr. Magdalény Peniaštekovej, CSc.
s. 263: J. Kochjarová: Prof. RNDr. Karol Marhold, PhD. jubiluje
s. 293: M. Vaculík: Fyziológia rastlín v premenách času
248, 250, 254, 258, 263, 293
Nekrológy a spomienky
s. 296: F. Hindák & A. Hindáková: Zomrela prof. dr. hab. Jadwiga Siemińska-Słupska, nositeľka Holubyho pamätnej medaily SBS.
296
Recenzie
s. 126: K. Bubíková: Janauer, G.A., Gaberščik, A., Květ, J., Germ, M. & Exler, N. (eds.) 2018. Macrophytes of the River Danube Basin. Academia, Praha. 408 pp. ISBN 978-80-200-2743-6.
s. 140: A. Hindáková & F. Hindák: Škaloud, P., Rindi, F., Boedecker, Ch., Leliaert, L., 2018: Chlorophyta: Ulvophyceae, Freshwater flora of Central Europe, vol 13: (Süßwasserflora von Mitteleuropa, Bd. 13: Chlorophyta: Ulvophyceae, Springer Spektrum), 288 pp, 182 figs, cena: 123 €.
126, 140
Iné
198, 202
Pokyny pre autorov
297–298
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -