Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 42, č. 1 (2020)

 
str.
Rudbeckia laciniata v podhorí Lúčanskej Malej Fatry pri Martine (Rudbeckia laciniata in the foothill of Lúčanská Malá Fatra Mts near Martin)
Očka, S., Škovirová, K. & Hegedüšová, K.
15–39
Komentovaný prehľad zaujímavejších floristických nálezov z východného Slovenska (Commented overview of interesting floristic findings from eastern Slovakia)
Dudáš, M.
41–53
Floristické zaujímavosti z juhovýchodnej časti Veľkej Fatry (Interesting floristic notes from the south-eastern part of the Veľká Fatra Mts)
Kliment, J. & Bernátová, D.
55–70
Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1973 – nové spoločenstvo pre Slovensko (Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1973 – a new plant community for Slovakia)
Valachovič, M. & Hegedüšová, K.
71–74
Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2019 v Bratislave, v mestských častiach Rača a Vajnory (Results of the Floristic mini-course held in 2019 in Bratislava boroughs of Rača and Vajnory)
Májeková, J., Letz, D. R., Mereďa, P., ml., Zaliberová, M. & Hodálová, I.
75–92
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
93–102
Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2019
103–105
Jubileá
s. 106: Dudáš, M.: RNDr. Eva Sitášová, PhD. oslavuje 65 rokov
s. 105: Dudáš, M.: Prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. oslavuje päťdesiatku
106
Nekrológy a spomienky
s. 110: Horecká, M.: Spomienka na vedca profesora Františka Hindáka
s. 113: Zaliberová, M.: Spomienka na RNDr. Vladimíra Jehlíka, DrSc.
110, 113
Recenzie
s. 40, 54: Valachovič, M.: Turis P., Košťál, J., 2019: Rostliny Karpat
s. 114: Mereďa, P. ml.: Kaplan, Z., Danihelka, J., Chrtek, J., jun., Kirschner, J., Kubát, K., Štech, M. & Štěpánek, J. (eds), 2019. Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2.
s. 117: Valachovič, M.: Leuschner, C., Ellenberg, H., 2017: Ecology of Central European forests. Vegetation ecology of Central Europe. Volume 1.
40+54, 114, 117
Pokyny pre autorov
119–120
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -