Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 42, č. 2 (2020)

 
str.
Pozoruhodná nová lokalita Sempervivum carpathicum subsp. heterophyllum (A remarkable new locality of Sempervivum carpathicum subsp. heterophyllum)
J. Somogyi
125–128
Poznámky k výskytu hviezdovca sivého Galatella cana na Slovensku (Contribution to occurrence of Galatella cana in Slovakia)
P. Eliáš ml., Z. Dítě & D. Dítě
129–137
Tri nové nálezy hadivky obyčajnej (Ophioglossum vulgatum) vo Vihorlate v kontexte jej celkového rozšírenia na východnom Slovensku (Three new findings of Southern adderstongue (Ophioglossum vulgatum) in the Vihorlat Mts. in the context of its overall distribution in Eastern Slovakia)
M. Dudáš
139–148
Rozšírenie zástupcov radu Lycopodiales v Slanských vrchoch :východné Slovensko)[Distribution of Lycopodiales representatives in the Slanské vrchy Mts (Eastern Slovakia)]
D. Hačkuličová & M. Dudáš
149–157
Floristicko-fytocenologické čriepky z Veľkej Fatry a blízkeho okolia (Floristic-phytosociological tidbits from Veľká Fatra Mts and surroundings)
J. Kliment, D. Bernátová, P. Kučera, J. Nechaj, H. Šípošová & J. Topercer
159–186
Spoločenstvo s Duchesnea indica v hlavnom meste SR Bratislave (The community with Duchesnea indica in Bratislava, the capital of Slovakia)
P. Eliáš, st.
187–204
O autorstve rukopisu o predhistorickom obrannom vale na vrchu Tribeč (About the authorship of the manuscript on the prehistoric defence wall on the Mount Tribeč)
P. Eliáš, st.
205–208
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
209–227
Jubileá
s. 228: P. Eliáš st.: K životnému jubileu Pavla Mereďu st.
s. 229: Dudáš, M.: V. Nagyová.: Blahoželáme Mgr. Lucii Chomovej, PhD. k jej 50. narodeninám
s. 231: K. Goliašová, P. Mereďa ml.: Jubileum RNDr. Heleny Šípošovej, CSc.
s. 241: P. Eliáš st.: K 30. výročiu schválenia pracovnej skupiny populačnej biológie rastlín SBS pri SAV
228, 229, 231, 241
Nekrológy a spomienky
s. 245: mh: Horecká, M.: Za pani Oľgou Hubovou
s. 246: P. Eliáš st.: Za RNDr. Bohdanom Slavíkom, DrSc. (1924 – 2018)
245, 246
Recenzie
s. 138: Valachovič, M.: Leuschner, C., Ellenberg, H., 2018: Ecology of Central European non-forests vegetation: Coastal to alpine, natural to man-made habitas. Vegetation ecology of Central Europe. Volume 2. Springer. Hardcover: 1094 str. ISBN 978-3-319-43046-1
138
Pokyny pre autorov
251–252
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -