Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 43, č. 1 (2021)

 
str.
Geranium purpureum na antropogénnych biotopoch železničných a električkových tratí mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Geranium purpureum in the anthropogenic biotopes of railway and tram tracks in Bratislava borough Nové Mesto)
Májeková, J.
9–19
Zaujímavejšie nálezy cievnatých rastlín na území Bratislavy. Časť 1 (Interesting records of vascular plants in the area of Bratislava city. Part 1)
Májeková, J., Letz, D. R. & Mereďa, P., ml.
21–73
Komentovaný prehľad zaujímavejších floristických nálezov z východného Slovenska II. (Commented overview of interesting floristic findings from eastern Slovakia II.)
Dudáš, M.
75–89
Lieštiny severozápadnej časti Veľkej Fatry a priľahlého úpätia Chočských vrchov (The European hazel scrubs from the north-western part of the Veľká Fatra Mts and adjacent foothills of Chočské vrchy Mts)
Kliment, J.
91–101
Spoločenstvo Cymbalarietum muralis na Holíčskom zámku (Spoločenstvo Cymbalarietum muralis at Holíč Castle)
Valachovič, M.
103–106
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2020
Mereďa, P., ml.
3–8
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
107–134
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
135–140
Jubileá
s. 141: Delehan, I. V. & Paule, L.: Významné jubileum Stepana Michajloviča Stojka – sto rokov
s. 144: Ražná, K.: Prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc. jubiluje
321, 323
Nekrológy a spomienky
s. 146: Schwarzová, T.: RNDr. Anna Uhríková 18. 2. 1939 – 14. 1. 2021 Michalková, E.: Spomienka na dr. Hanku Uhríkovú
s. 151: Hrivnák, R.: Krátka spomienka na botanika Ing. Miroslava Manicu, CSc. (16. 9. 1922 – 12. 10. 2020)
s. 152: Eliáš, P., st.: Návšteva českých botanikov k J. Ľ. Holubymu v Pezinku (Kedy českí botanici navštívili J. Ľ. Holubyho v Pezinku?)
s. 155: Eliáš, P., st.: Kto bola RNDr. Jozefína Frantová? Život a botanická práca RNDr. Jozefíny Munkovej, rod. Frantovej (1920–2012)
s. 164: Eliáš, P., st.: Pracovná skupina synantropnej botaniky SBS pri SAV – k 50. výročiu založenia
146, 151, 152, 155, 164
Recenzie
s. 20, 74: Hindáková, A.: Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Pusztai, M., Škaloud, P., Šťastný, J., Čapková, K., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R., 2018: Atlas sinic a řas ČR 1. Powerprint, Praha, 384 pp. a Atlas sinic a řas ČR 2. Powerprint, Praha, 480 pp.
20, 74
Iné
Dudáš, M.: Na ceste k príprave Flóry Slanských vrchov
90
Pokyny pre autorov
170–171
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková -