Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 43, č. 2 (2021)

 
str.
K výskytu synantropných rastlín v Starých Horách a v blízkom okolí (stredné Slovensko) [On the occurrence of synanthropic plants in the Staré Hory village and in its surroundings (Central Slovakia)]
Eliáš, P., st.
175–195
Rozšírenie vstavačovitých (Orchidaceae) v južnej časti Považského Inovca (západné Slovensko) [Distribution of orchids (Orchidaceae) in the southern part of Považský Inovec Mts. (western Slovakia)]
Kučera, J.
197–231
Rozšírenie astry zlatovlasej (Galatella linosyris) na Slovensku (Distribution of Galatella linosyris in Slovakia)
Eliáš, P., ml. & Dítě, D.
233–248
Chromozómové počty, veľkosť genómu, rozšírenie a hybridy deväťsilu bieleho (Petasites albus) na Slovensku [Chromosome numbers, genome size, distribution and hybrids of White Butterbur (Petasites albus) in Slovakia]
Dudáš, M., Fabianová, J., Mártonfiová, L. & Mártonfi, P.
249–276
Zaujímavé nálezy ohrozených cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska: komentovaný zoznam údajov z rokov 2019–2020 (Interesting findings of endangered vascular plants from the territory of central Slovakia; annotated list of data from years 2019–2020)
Hrivnák, R., Eliáš, P., ml, Belanová, E., Hrivnák, M., Rízová, V., Tomášiková, D. & Veverka, M.
277–298
Revízia morfologickej terminológie, 2. Vývojové štádiá listových orgánov (Revision of morphological terminology, 2. Evolutionary stages of leaf organs)
Hrabovský, M.
299–309
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
310–320
Jubileá
s. 321: Mičieta, K.: RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc. – sedemdesiatročný
s. 323: kolektív pracovníkov VÚVH: K životnému jubileu RNDr. Jarmily Makovinskej, CSc.
321, 323
Nekrológy a spomienky
s. 232: Tatiana Miháliková, Kamila Bacigálová, Jana Jantošíková (rod. Petrýdesová) & Jana Podroužková (rod. Medvecká): Spomienka na Petru Mikušovú (5. 10. 1983 – 20. 4. 2021)
s. 327: Eliáš, P., st.: J. Kolek o úlohe kritiky a o etike vo vede
s. 329: Eliáš, P., st.: Odborná pracovná skupina ekológie rastlín Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV (1976–1979)
232, 327, 329
Errata
196
Pokyny pre autorov
333–334
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková -