Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 44, č. 1 (2022)

 
str.
Lišajníky Muránskej planiny VI – Malá Stožka, Veľká Stožka, Poludnica a Šiance (Lichens of the Muránska planina Mts VI – Malá Stožka, Veľká Stožka, Poludnica and Šiance)
Guttová, A., Halda, J. P. & Palice, Z.
11–24
Fellhanera bouteillei – folikolný lišajník karpatských horských lesov (Fellhanera bouteillei – foliicolous lichen in the Carpathian montane forests) Guttová, A.
25–29
Komentovaný prehľad zaujímavejších floristických nálezov z východného Slovenska III. (Commented overview of interesting floristic findings from eastern Slovakia III.)
Dudáš, M.
31–44
Nové lokality zimoľubu okolíkatého (Chimaphila umbellata) na Slovensku (New localities of Chimaphila umbellata in Slovakia)
Bryndzová, Š., Barlog, M. & Dražil, T.
45–50
Rozšírenie kosatca bezlistého uhorského (Iris aphylla subsp. hungarica, Iridaceae) na Slovensku [Distribution of steppe iris (Iris aphylla subsp. hungarica, Iridaceae) in Slovakia]
Labovská, T. & Dudáš, M.
51–59
Druhy Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Juncus squarrosus, Rhynchospora alba a Thelypteris limbosperma v rašelinných komplexoch Hladovské bory a Sosnina v Oravskej kotline (Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Juncus squarrosus, Rhynchospora alba and Thelypteris limbosperma in the peat complexes Hladovské bory and Sosnina in the Orava basin)
Dítě, D., Jasík, M. & Šustr, I.
61–73
Revízia morfologickej terminológie. 3. Termíny pre kvalitatívne vlastnosti rastlín vyjadrujúce ich krásu a výnimočnosť (Revision of morphological terminology, 3. Terms for qualitative properties of plants expressing their beauty and uniqueness)
Hrabovský, M.
75–84
Mapovanie biotopov ÚEV Biskupické luhy pomocou diaľkového prieskumu Zeme a návrh manažmentových opatrení (Mapping of the biotopes of the AEI Biskupické luhy using remote sensing and proposal of management measures)
Čahojová, L., Jurašiková, M., Jarolímek, I., Kothajová, H., Mikulová, K. & Šibíková, M.
87–101
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2021
Mereďa, P., ml.
3–9
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
100–113
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
114–119
Nositelia ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2018
120
Jubileá
s. 121: Lackovičová, A., Fačkovcová, Z., Paoli, L.: Mgr. Anna Bérešová (rod. Guttová), PhD. – 50 rokov činorodého života
121
Nekrológy a spomienky
s. 137: Hindáková, A.: Zomrel RNDr. Petr Marvan, CSc., nositeľ Holubyho pamätnej medaily SBS
s. 138: Eliáš, P., st.: Učila nás robiť roztlakové preparáty s celofánom a počítať chromozómy. Spomienka na RNDr. Annu Uhríkovú (1939–2021) a jej pracovisko
s. 141: Schwarzová, T., Bernátová, D. & Kliment, J.: Doc. RNDr. Jozef Májovský (10. 6. 1920 – 16. 4. 2012)
s. 144: Schwarzová, T.: RNDr. Terézia Krippelová CSc. (1. 5. 1922 – 10. 10. 2002)
s. 164: Pracovná skupina synantropnej botaniky SBS pri SAV – k 50. výročiu založenia
137, 138, 141, 144, 164
Recenzie
s. 10: Hindáková, A.: Arbeitsgruppe Characeen Deutschlands Hrsg., 2016: „Armleuchteralgen. Die Characeen Deutschlands“ [Chary Nemecka], Springer Spektrum, 618 pp., kniha, pevná väzba, cena od 74 eur
10
Iné
s. 30 a 60: Eliáš, P., st.: Heslo „geobotanika“ v encyklopédii Beliana
s. 146: Eliáš, P., st.: Korešpondencia K. Domina a J. Ľ. Holubyho (1916–1922). Čo prezrádzajú listy K. Domina zaslané J. Ľ. Holubymu do Pezinka?
s. 151: Otvorený list Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave k plánovanej reorganizácii Botanickej záhrady UK, pracoviska v Blatnici
30 a 60, 146, 151
Pokyny pre autorov
156–157
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková -