Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 44, č. 2 (2022)

 
str.
Overený výskyt diskovky zakrivenej (Arctoparmelia incurva, Parmeliaceae) v prírodnej rezervácii Kamenné more (Štiavnické vrchy) [Verified occurrence of Arctoparmelia incurva (Parmeliaceae) in Nature Reserve Kamenné more (Štiavnické vrchy Mts)]
Guttová, A.
161–165
Herbár Gejzu Runkoviča v zbierkach Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (Gejza Runkovič‘s herbarium collection in the Museum of Homeland Studies in Považská Bystrica)
Dúbravková, D. & Smatanová, J.
167–192
Herbár Vlastivedného múzea v Hlohovci (The Museum of Homeland Studies in Hlohovec Herbarium)
Malovcová-Staníková, M.
193–198
Diverzita cievnatých rastlín Zoologickej záhrady v Košiciach (východné Slovensko) [Diversity of vascular plants of the Zoological garden Košice (eastern Slovakia)]
Dudáš, M., Širka, P. & Marcinčinová, M.
199–207
Zväz Armerion elongatae sa nachádza aj na Slovensku (The Armerion elongatae alliance is also present in Slovakia)
Valachovič, M.
209–217
Votrelci medzi nami“ – nesprávny preklad a neprijateľná vulgarizácia („Aliens among us“ – an uncorrect translation into Slovak and unacceptable presentation to public)
Eliáš, P., st.
219–234
Súkvetia v slovenskej botanickej terminológii (Inflorescences in Slovak botanical terminology)
Hrabovský, M.
235–241
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
242–256
Jubileá
s. 257: Michalková, E.: RNDr. František Činčura CSc., deväťdesiatročný
s. 259: Mičieta, K.: K životnému jubileu RNDr. Duňaši Javorčíkovej, CSc.
s. 260: Ujházy, K.: Eva Uhliarová – mladá sedemdesiatnička
s. 263: Mišíková, K.: Doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD. (*23. 11. 1972)
257, 259, 260, 263
Nekrológy a spomienky
s. 265: Eliáš, P., st.: Za RNDr. Vladimírom Kozinkom, DrSc. (1927 – 2021)
s. 270: Eliáš, P. st.: Spomienka na profesora Jana Jeníka
265, 270
Iné
s. 166, 208: Eliáš, P., st.: Kto je autorom Terminológie botanickej morfológie?
166, 208
Pokyny pre autorov
275–276
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková -